Bezfarebné syntetické laky v spreji

Image
Color sprej - bezfarebný univerzálny lak v spreji 600 ml transparent - lak lesklý
10,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Color spray bezfarebný lak je vhodný na drevo, oceľ, betón, kameň, kartón, taktiež niektoré plastové hmoty a pod. Syntetická kvalita je tým najlepším riešením pre kutilov a domáce práce.Color Spray je s vysokým leskom a matom. Je určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Lak neobsahuje olovo, kadmium a chróm, je bezpečný. Suchý na prach po 30 minútach.Výdatnosť: 400 ml balenie cca 1,0 - 1,5 m2, 600 ml balenie cca 1,5 – 2,0 m2.
Primalex bezfarebný lak v spreji bezfarebný lesklý 400 ml
9,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Transparentný syntetický lak určený pre dekoráciu a ako ochranná vrstva na nelakované a lakované povrchy. Ponúka výbornú odolnosť proti vonkajším poveternostným vplyvom, vrátane UV žiarenia, dokonale hladký výsledný povrch a rýchle schnutie. Je vhodný na materiály z dreva, kovu, skla, papiera a aj plastov.
Primalex bezfarebný lak v spreji bezfarebný matný 400 ml
9,70 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Transparentný syntetický lak určený pre dekoráciu a ako ochranná vrstva na nelakované a lakované povrchy. Ponúka výbornú odolnosť proti vonkajším poveternostným vplyvom, vrátane UV žiarenia, dokonale hladký výsledný povrch a rýchle schnutie. Je vhodný na materiály z dreva, kovu, skla, papiera a aj plastov.
COLORWORKS - syntetický lak v spreji 400 ml pololesklý
8,26 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Syntetický transparentný lak pre dokonalú ochranu povrchu náteru pred oterom a poveternostnými vplyvmi. Má výbornú priľnavosť takmer na všetky materiály, dobrú ochranu proti korózií, odolnosť voči škrabancom, nárazom a úderom. Podmienene odolný voči benzínu a iným chemikáliám. Výdatnosť: - cca 0,8-1,2 m2/ 400mlSchnutie Odolný proti prachu približne za 30 minút. Nelepivý približne za 4 hodiny. Ďalší náter do 2 hodín alebo najmenej za 24 hodín. Teplotná odolnosť až do 80°C. Príprava povrchu  Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Odstráňte zvyšky starých náterov a hrdzu, následne povrch zbrúste a naneste základ. Povrch následne zbrúste brúsnym papierom zrnitosti 600. Lakovanie Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Nádoba by mala mať izbovú teplotu. Aplikačná teplota je v rozmedzí 15-25°C. Zakryte páskou plochy, ktoré nebudú striekané. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 2 minút. Otestujte sprej na menej viditeľnom mieste. Nanášajte sprej zo vzdialenosti približne 25 cm. Naneste bezfarebný lak v niekoľkých tenkých vrstvách. Nádobku čas od času pretrepte i behom aplikácie. Po použití obráťte nádobu dole dnom a niekoľko sekundovým stlačením vyčistite ventil. Nenatierajte akrylovými alebo nitro-kombinačnými lakmi - ani po vytvrdnutí!
DECO Spray Paint - syntetický lak v spreji lesklý 150 ml
3,97 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Priehľadný lak vhodný ako finálna vrstva pre Deco Spray Paint farbu. Vhodný je pre použitie na kov, drevo, hliník, sklo, kameň a rôzne druhy plastov. Je odolný voči nárazom, poškriabaniu, benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom. 
DECO Spray Paint - syntetický lak v spreji 150 ml hodvábne lesklý
3,97 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Priehľadný lak vhodný ako finálna vrstva pre Deco Spray Paint farbu. Vhodný je pre použitie na kov, drevo, hliník, sklo, kameň a rôzne druhy plastov. Je odolný voči nárazom, poškriabaniu, benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom. 
PRIMALEX CHALK - Synteticky lak na kriedovú farbu matný 400 ml
12,43 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Syntetický matný lak vhodný ako finálna vrstva na kriedovú farbu Primalex CHALK. Zároveň je možné ju použiť v interiéri aj exteriéri pre lakované aj nelakované povrchy. Lak je trvanlivý, rýchloschnúci a odolný voči poveternosti. Výdatnosť: - 5 m2/LPríprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu.Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť.Maximálne vlhkosť dreva by mala byť 12%.Nové povrchy:Musia byť zbavené prachu a očistené.V prípade kovových podkladov odstráňte hrdzu a z dreva odstráňte živice.Do vonkajšieho prostredia najskôr použite prostriedok Primalex fungicídne napúšťadlo.Staré, už natreté povrchy:Dôkladne ich očistite od prachu, mastnoty aj nečistôt.Poškodené alebo popraskané nátery odstráňte, povrch znova prebrúste a očistite.drevené povrchy natreté lakom alebo lazúrou, ktoré sú ešte v dobrom stave očistite a jemne prebrúste brúsnym papierom.AplikáciaSprej pred použitím premiešajte.Aplikujte v 2-3 vrstvách zo vzdialenosti 20-30 cm v tenkých vrstvách s časovým odstupom 5 minút. Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúcu vrstvu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: zmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]Aerosol 1, H222, H229Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Znenie H-viet:H220 Mimoriadne horľavý plyn.H222, H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí samôže roztrhnúť.H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H226 Horľavá kvapalina a pary.H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Prvky označovaniaVýstražné piktogramyVýstražné slovo: nebezpečenstvoVýstražné upozornenia:Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.Odozva:PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.Nebezpečné prísady: acetónDoplňujúce prvky označovania: Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Výrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácii: Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

Naša kolekcia bezfarebných syntetických lakov v spreji je ideálnym riešením pre dokonalý lesk a ochranu pre vaše projekty. S našimi vysoko kvalitnými bezfarebnými lakmi v spreji môžete jednoducho a rýchlo dokončiť svoje remeselné práce, či už ide o nábytok, dekorácie alebo iné povrchy. Vďaka svojej transparentnej formulácii bezfarebných lakov zabezpečuje naše produkty ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako je vlhkosť, UV žiarenie a škrabance. Sú vhodné pre použitie na rôzne materiály, vrátane dreva, kovu, plastu a podobne. Bezfarebné laky v spreji z našej kolekcie majú rýchlu schnúcu receptúru a zanechajú na povrchu krásny leský finiš. Sú jednoducho aplikovateľné a zabezpečujú rovnomerné pokrytie bez škvŕn alebo šmúh. S našimi bezfarebnými syntetickými lakmi v spreji dosiahnete profesionálne výsledky za dostupnú cenu. Vyberte si z našej širokej škály produktov a pretvorte svoje projekty do dokonalých diel!

Image
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile