Epoxidové riedidlá

Image
ELASTIK - riedidlo S 6300 390 g
4,04 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Acute Tox. 4, H302Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Eye Dam. 1, H335, H336STOT RE 2, H373Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií.Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Škodlivý po požití.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: xylén, butanol.Výstražné upozorneniaH226 – Horľavá kvapalina a pary.H302 – Škodlivý po požití.H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 – Dráždi kožu.H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria  pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 0,4 L
6,22 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-olIná nebezpečnosťNie je známa.
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 0,8 L
10,05 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-olIná nebezpečnosťNie je známa.
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 4,5 L
53,63 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-olIná nebezpečnosťNie je známa.
HB BODY 775 - Epoxidové riedidlo 1 L
16,53 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Špeciálne epoxidové riedidlo na použitie s epoxidovým základným náterom HB BODY 989.
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 4,5L
21,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do epoxidových náterových látok.
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 10L
42,60 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do epoxidových náterových látok.
TIKKURILA THINNER 1031 3L
21,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Epoxidové riedidlo pre nátery Temabond.
TIKKURILA THINNER 1031 20L
113,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Epoxidové riedidlo pre nátery Temabond.
S 6300 - Riedidlo na riedenie epoxidových farieb 1 L
6,27 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené na riedenie epoxidových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Dam. 1 H318Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Karta bezpečnostných údajovBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; 2-metylpropán-1-ol; etylbenzénIná nebezpečnosťNie je známa.
S 6300 - Riedidlo na riedenie epoxidových farieb 3,4 L
25,07 €
Uvedená cena je platná k 09.07.2024
Riedidlo určené na riedenie epoxidových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Dam. 1 H318Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Karta bezpečnostných údajovBezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; 2-metylpropán-1-ol; etylbenzénIná nebezpečnosťNie je známa.

Vitajte na našej stránke venovanej epoxidovým riedidlám! V tejto podkategórii sa zameriavame na špeciálne epoxidové riedidlá, ktoré sú široko využívané v rôznych odvetviach priemyslu. Epoxidové riedidlá sú chemické zlúčeniny, ktoré sa používajú na zriedenie epoxidových pryskyričiek. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť správnu viskozitu pryskyričky, aby bolo jej aplikovanie jednoduché a efektívne. Zároveň riedidlá prispievajú k lepšej penetrácii pryskyričky do povrchu a zabraňujú tvorbe bublín alebo vzduchových vreckov v konečnom produkty. Na našej stránke si môžete vybrať z širokej ponuky epoxidových riedidiel, ktoré sa líšia vo svojich fyzikálnych a chemických vlastnostiach. Sme hrdí na to, že spolupracujeme iba s renomovanými výrobcami, ktorí dodávajú vysokej kvality produkty spoľahlivé na každom kroku výrobného procesu. V našom sortimente nájdete riedidlá so širokým rozsahom viskozít, ktoré sa prispôsobia vašim konkrétnym potrebám. Okrem toho ponúkame rôzne typy epoxidových riedidiel, ktoré môžu byť vodou alebo rozpúšťadlami založenými na alkoholoch. Bez ohľadu na to, aké sú vaše požiadavky, sme presvedčení, že tu nájdete správne riedidlo pre vašu aplikáciu. Všetky naše epoxidové riedidlá presne splňujú normy a normy bezpečnosti. Zabezpečujeme, že naše produkty sú bezpečné a nepriepustné a stretávajú sa so všetkými potrebnými predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Vaše zdravie a bezpečie sú pre nás prioritou. Na našej stránke nájdete podrobné informácie o každom riedidle vrátane jeho vlastností, použitia a dávkovania. Okrem toho vám ponúkame aj možnosť objednania a doručenia vašich preferovaných epoxidových riedidiel priamo k vám. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej ponuke, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi poskytnú ďalšie informácie a poradia vám pri výbere najvhodnejšieho epoxidového riedidla pre vaše aplikácie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Banquet square FLOREA 18 ks
44,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Happy Green Grilovací motorček na batérie, 12 V
7,49 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Brúsny papier žltý 55H975 GRAPHITE
27,50 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
ROUNDUP Fast bez glyfozátu - rozprašovač EVERGREEN 3l
19,35 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
ArtCross Obývacia stena HUGO II Farba: craft biely / craft tobaco
668,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
ArtExt Kuchynská skrinka horná, W8/60 Rimini Farba korpusu: Dub artisan
114,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Toaletný stolík s taburetom Dekorhome Biela
183,50 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Súprava obrazov Elosa 4 ks béžová
65,29 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Obraz na korku moderná mapa Slovenska
72,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Emos Predlžovací prívod s vypínačom 4 zásuvky 5m, biely
9,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Veľký lapač snov na stenu - Mandala Moon
21,90 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Philco PHTA 4000 hriankovač
30,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Pasca na slimáky RD49359, 10ks.
21,90 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
INSPIO Nálepky pre školy - Vybrané slová
49,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile