Farby s betónovým efektom

Image
PRIMALEX BETÓN EFEKT - Betónová stierka na stenu 10 l s 3005-r80b
139,30 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Dekoratívna stierka, ktorá na vnútorných stenách Vášho domova vytvorí vzhľad surového prírodného betónu. Interiéru dodá nadčasový moderný vzhľad a výsledný efekt závisí od vašej predstavivosti a spôsobu nanášania stierky. Náter je paropriepustný s dobrou mechanickou odolnosť. Spotreba: - cca 1,2-1,7 m2/LPrípravok je pripravený na použitie. Príprava podkladu Všetky povrchy a vybavenie, ktoré nemajú ošetrené alebo znečistené je potrebné zakryť. Povrchy určené pre náter musia byť suché, pevné, čisté, zbavené nečistôt, mastnoty a iných nečistôt, ktoré odpudzujú farbu. Nové vápennocementové a cementové omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na takto vyzreté povrchy je potrebné aplikovať univerzálnu penetráciu poprípade hĺbkovú penetráciu Primalex. Prípadne opravy povrchu musia byť dostatočne vyzreté a suché s následným použitím hĺbkovej penetrácie. Ideálny výsledok dosiahnete pri dokonale hladkom povrchu. Sadrové omietky: Omietky s vyhladenou vrstvou jemne obrúste, očistite od prachu a a ošetrite hĺbkovou impregnáciou Primalex. Sadrokartónové dosky: Správne pripravené a v spojoch prebrúsené sadrokartónové povrchy penetrujte 2x univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex. Staršie súdržné nátery: Pôvodné alebo skriedovatené nátery očistite od prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte opravte práškovým tmelom. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte hĺbkovou penetráciou Primalex. Nesúdržné staršie nátery: Nepriľnavé nátery alebo ich časti odstráňte bez zvyškov obrúsením, pomocou kefy, oškrabaním alebo umytím. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne vyschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou natrite hĺbkovou impregnáciou Primalex. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop a nechajte pôsobiť podľa návodu. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite fungicídnu penetráciu Primalex. Následne aplikujte finálnu náterovú hmotu s prídavkom Mykostop Prevencia. Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí: Znečistenie od nikotínu, sadzí, či mastných škvŕn umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku do domácnosti rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Použite univerzálnu penetráciu Primalex v kombinácií Primalex Izoprim. Príprava náteru Pred použitím stierku dôkladne premiešajte. Stierka sa neriedi a je možné ju hneď aplikovať. Aplikácia Primalex Betón ma širokú škálu možností na riešenie finálneho vzhľadu. Schnutie Prvá vrstva je suchá po cca 6 hodinách do úrovne kedy je možné v prípade potreby aplikovať ďalšie vrstvy. Za štandardných podmienok je stierka odolná oproti bežnému poškodeniu za cca 24 hodín. Finálne odolnosť povrchu je dosiahnutá po 3-4 týždňoch od aplikácie stierky. Pri použití kovového hladidla hlavne pri aplikácií svetlejších odtieňov sa môže na povrchu objaviť sivastý podtón. Tomu je možné sa vyvarovať použitím plastového hladidla. 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku : ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]Nie je klasifikovaný(á).Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.
JUB DECOR Beton look - dekoratívna vyrovnávacia hmota so vzhľadom surového betónu 20 kg sivý
54,72 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Dekoračná vyrovnávacia hmota pomocou ktorej vytvoríte na stenách vzhľad neupraveného (surového) betónu technikou BETON LOOK, ktorou dosiahnete opakovateľnosť vzoru, ktorý s klasickým betónom na väčší plochách dosiahnete ťažko.Je vyrobený na základe cementu a polymérnych spojív, je mikroarmovaný, čo mu okrem dobrých poveternostných vlastností zabezpečuje výnimočnú pružnosť, vysokú paropriepustnosť a dobrú prídržnosť na rôzne druhy stenových podkladov.Vhodná je na všetky druhy omietnutých stien, vláknocementové dosky, sadrokartónové dosky a pod.Výdatnosť:- 1,5 kg/m2 (pre každý mm hrúbky)Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez mastnoty, slabo prídržných častíc, prachu alebo iných nečistôt. Nové omietky pred nanesením vyrovnávacej hmoty nechajte schnúť resp. zrieť pre každý cm hrúbky aspoň 7 až 10 dní.Nové betónové podklady je potrebné nechať schnúť minimálne mesiac.Pred nanášaním je povinný základný náter Jubizol Unigrund, ktorý podľa potreby zrieďte vodou do 5%.Príprava vyrovnávacej hmotyMaltovú zmes pripravíte tak, že obsah vreca za stáleho miešania vysypete do približne 4,4 až 4,6 L vody.Miešajte vo vhodne veľkej nádobe ručným elektrickým miešadlom alebo v miešačke na betón.Hmotu po 10 minútach, keď napučí, znova premiešajte a ak je potrebné, pridajte ešte trochu vody.Doba spracovania pripravenej hmoty je 1 až 2 hodiny.AplikáciaNaraz upravte plochu 6-10 m2.Hmotu nanášajte ručne nerezovým oceľovým hladidlom v hrúbke, ktorá ja o trochu väčšia ako je hrúbka najväčších zŕn vo výrobku.zaobleným oceľovým hladidlom potom povrch vyrovnajte a zahlaďte viditeľné pôvodné ťahy po nanášaní, aby ste dosiahli hladký povrch.Potom dekoračným valčekom vytvorte vzor pórovitého povrchu a na jednotlivých miestach ho ešte dostatočne zvýraznite dekoračnou štetkou.Keď nanesená hmota čiastočne zatvrdne - približne po 10 až 20 minútach po nanesení je materiál vhodný na vytvorenie štruktúry.Mäkkou metličkou zľahka odstráňte vystupujúce častice a oceľovým hladidlom uhlaďte povrch, aby ste dostali rovnomerný hladký vzhľad s lokálnymi pórmi, ktoré ste predtým vytvorili.V prípade, ak ste hladením vzor príliš zahladili, môžete dodatočne pridať materiál a celý postup zopakovať.Vzor nesmie tvoriť viac ako 30% plochy.doba schnutia za normálnych podmienok je 24 hodín pre každý mm hrúbky.Čistenie náradiaPracovné náradie po použití dôkladne umyte vodou.zaschnuté škvrny nie je možné odstrániť.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Cement, portland, chemicalsVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Označenie nebezpečenstva:Kontakt pokožky s mokrým cementom, čerstvým betónom alebo maltou môže vyvolať dráždenie, dermatitídualebo poleptania. Môže spôsobiť poškodenie na výrobkoch z hliníka alebo iných neušľachtilých kovov.Zvláštne upozornenia na nebezpečenstvá pre človeka a životné prostredie:Cementový prach môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Keď cement reaguje s vodou, napríklad pri príprave betónovej zmesi alebo malte alebo keď cement hydratuje, vzniká silný alkalický roztok.Vzhľadom k silnej alkalite môže mokrý cement spôsobiť podráždenie kože a očí.To môže tiež vyvolať alergickú reakciu u niektorých jedincov v dôsledku obsahu rozpustného chrómu Cr (VI).Ak je potrebné, do cementu sa pridáva prostriedok na zníženie obsahu šesťmocného chrómu (chróm VI) pod 490hranicu 0,0002%.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
VINTRO CONCRETE EFFECT PAINT - Farba s efektom betónu slate 2,5 l
88,72 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Inovatívna dekoratívna farba s efektom betónu, ktorá dodá vášmu interiéru zaujímavosť a štýl. Umožňuje vytvárať mimoriadne efekty na stenách od jemne zatienených až po dramatické, textúrne, napodobňujúce betón a kameň. V závislosti od techniky nanášania je možné vytvoriť rôzne efekty s jasne viditeľnou štruktúrou, tieňovanie, odlupovanie alebo jamkovanie. Môže byť použitý na rôzne povrchy a podklady. jeho primárne použitie je na steny, ale je možné ho použiť i na nábytok. Výrobok sa ľahko nanáša a je prakticky nekvapkajúci. Má vynikajúcu priľnavosť, rýchle schnutie a obsahuje veľmi malé množstvo VOC. Výdatnosť: - cca 8 m2/LRiedenie: - nevyžaduje sa riedenie Príprava podkladu Povrch musí byť pred aplikáciou suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Farba v plechovke bude pred nanesením vyzerať oveľa tmavšie a je to bežný jav.Pre jemný tieňovaný vzhľad naneste 2 vrstvy farby pomocou štetca dobrej kvality technikou šrafovania. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebný čas schnutia cca 60 minút. Pomocou špongiového valčeka spôsobom krížového šrafovania získate jemnú textúru a menšie tieňovanie. Pre dramatický efekt s textúrou a jamkami, nanášajte farbu štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách ako je uvedené vyššie a následne použite oceľové hladidlo v uhle 60-80°na lakovaný povrch širokými ťahmi. Prípadne naneste farbu hladidlom na finálnu vrstvu. Práca na menších úsekoch s hladkou stierkou dodá textúre väčšiu hĺbku. 
BETON NATURAL - Dizajnová stierka s efektom betónu slonová kosť (natural) 5 kg
29,76 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Dizajnová stierka evokujúca pohľadový betón ako modernú a nadčasovú alternatívu povrchovej úpravy interiéru.Vytvára matný vzhľad so zachovaním štruktúry.Má dobrú mechanickú odolnosť a vhodná je len do suchých priestorov.Môže byť použitá napr. v spálňach, obývačkách, chodbách alebo galériách alebo ako dizajnový prvok na zvýraznenie architektonicky zaujímavých plôch.Výdatnosť: - cca 3 m2/5 kgPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, nečistôt a odizolovaný od vody.Podklad by mal byť čo najviac rovný z dôvodu minimalizácie spotreby a dosiahnutia požadovanej štruktúry.Na prípravu podkladu použite nádobu označenú ,,1-Penetrácia", ktorá je súčasťou balenia.Sadrové podklady a podklady z rôznych materiálov poriadne napenetrujte, aby sa zjednotila nasiakavosť.Rozdielna nasiakavosť môže spôsobiť iné správanie sa stierky pri dekorovaní a zmenu vzhľadu výslednej stierky.AplikáciaPri aplikácií dodržujte postup v návode, ktorý je priložený v balení.Príprava a aplikácia stierkyZ polovici sypkej zmesi, ktorá je vo vreci s označením „2 – stierka“ pripravte hmotu na aplikáciu.Do čistého vedra nalejte 900 ml vody a prisypte 2,5 kg sypkej zmesi.Ako miešaciu nádobu je možné použiť vedro výrobku. Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 minút odstáť.Po odstátí znovu premiešajte.Pripravenú zmes naťahujte na pripravený podklad oceľovým hladidlom, tak aby ste vytvorili prvú vrstvu, ktorá vyrovná povrch.Prvá vrstva bude tvoriť základ na dekorovanie.Prvú vrstvu stierky nechajte 24 hodín zaschnúť.Pripravte si stierku na druhú vrstvu.Postup prípravy je rovnaký ako v bode 3.Druhá vrstva dekoratívnej stierky sa robí rôznymi technikami (vyťahovanie, roztieranie, drážkovanie).Vďaka tejto vrstve dostane stierka nerovný reliéf a vznikne osobitý vzhľad.Presný postup nie je možné určiť, záleží od vkusu a zručnosti aplikátoraAplikácia uzatváracej vrstvyDruhú vrstvu stierky nechajte riadne vyschnúť a to minimálne 24 hodín.Pokiaľ bude druhá vrstva hrubšia, doba schnutia sa môže predĺžiť.Uzatváracia vrstva je jednozložková disperzia.Náter je po pretrepaní pripravený na okamžité použitie.Materiál aplikujte na vyschnutú dekoratívnu stierku valčekom s krátkym chlpom.Spotreba materiálu je cca 0,2 kg/m2.Zvýšenú pozornosť dajte pri pretrení reliéfu, aby sa náter dostal do všetkých miest.Pri aplikácii dbajte na to, aby náter nestekal po povrchu, ale stihol sa vpiť do podkladu.Po 6 hodinách urobte druhú vrstvu uzatváracieho náteru.Druhá vrstva vytvorí lesklý povrch, pokiaľ požadujete matný vzhľad, druhú vrstvu neaplikujte.Náter nechajte riadne vyschnúť minimálne 24 hodín.OdtieneStierka je dodávaná v dvoch odtieňoch, ktoré je medzi sebou možné miešať.Dá sa zároveň pigmentovať rôznymi pigmentami (akrylátové pigmenty - sypké aj tekuté) priamo pri miešaní alebo je stierky po vyzretí možné pretierať farbami na minerálny podklad.Na pigmentovanie stierky odporúčame využívať svetlejší odtieň - slonová kosť.
BETON NATURAL - Dizajnová stierka s efektom betónu šedá (natural) 5 kg
29,76 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Dizajnová stierka evokujúca pohľadový betón ako modernú a nadčasovú alternatívu povrchovej úpravy interiéru.Vytvára matný vzhľad so zachovaním štruktúry.Má dobrú mechanickú odolnosť a vhodná je len do suchých priestorov.Môže byť použitá napr. v spálňach, obývačkách, chodbách alebo galériách alebo ako dizajnový prvok na zvýraznenie architektonicky zaujímavých plôch.Výdatnosť: - cca 3 m2/5 kgPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, nečistôt a odizolovaný od vody.Podklad by mal byť čo najviac rovný z dôvodu minimalizácie spotreby a dosiahnutia požadovanej štruktúry.Na prípravu podkladu použite nádobu označenú ,,1-Penetrácia", ktorá je súčasťou balenia.Sadrové podklady a podklady z rôznych materiálov poriadne napenetrujte, aby sa zjednotila nasiakavosť.Rozdielna nasiakavosť môže spôsobiť iné správanie sa stierky pri dekorovaní a zmenu vzhľadu výslednej stierky.AplikáciaPri aplikácií dodržujte postup v návode, ktorý je priložený v balení.Príprava a aplikácia stierkyZ polovici sypkej zmesi, ktorá je vo vreci s označením „2 – stierka“ pripravte hmotu na aplikáciu.Do čistého vedra nalejte 900 ml vody a prisypte 2,5 kg sypkej zmesi.Ako miešaciu nádobu je možné použiť vedro výrobku. Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 minút odstáť.Po odstátí znovu premiešajte.Pripravenú zmes naťahujte na pripravený podklad oceľovým hladidlom, tak aby ste vytvorili prvú vrstvu, ktorá vyrovná povrch.Prvá vrstva bude tvoriť základ na dekorovanie.Prvú vrstvu stierky nechajte 24 hodín zaschnúť.Pripravte si stierku na druhú vrstvu.Postup prípravy je rovnaký ako v bode 3.Druhá vrstva dekoratívnej stierky sa robí rôznymi technikami (vyťahovanie, roztieranie, drážkovanie).Vďaka tejto vrstve dostane stierka nerovný reliéf a vznikne osobitý vzhľad.Presný postup nie je možné určiť, záleží od vkusu a zručnosti aplikátoraAplikácia uzatváracej vrstvyDruhú vrstvu stierky nechajte riadne vyschnúť a to minimálne 24 hodín.Pokiaľ bude druhá vrstva hrubšia, doba schnutia sa môže predĺžiť.Uzatváracia vrstva je jednozložková disperzia.Náter je po pretrepaní pripravený na okamžité použitie.Materiál aplikujte na vyschnutú dekoratívnu stierku valčekom s krátkym chlpom.Spotreba materiálu je cca 0,2 kg/m2.Zvýšenú pozornosť dajte pri pretrení reliéfu, aby sa náter dostal do všetkých miest.Pri aplikácii dbajte na to, aby náter nestekal po povrchu, ale stihol sa vpiť do podkladu.Po 6 hodinách urobte druhú vrstvu uzatváracieho náteru.Druhá vrstva vytvorí lesklý povrch, pokiaľ požadujete matný vzhľad, druhú vrstvu neaplikujte.Náter nechajte riadne vyschnúť minimálne 24 hodín.OdtieneStierka je dodávaná v dvoch odtieňoch, ktoré je medzi sebou možné miešať.Dá sa zároveň pigmentovať rôznymi pigmentami (akrylátové pigmenty - sypké aj tekuté) priamo pri miešaní alebo je stierky po vyzretí možné pretierať farbami na minerálny podklad.Na pigmentovanie stierky odporúčame využívať svetlejší odtieň - slonová kosť.

Naša ponuka farieb s betónovým efektom je pre vás tou správnou voľbou, ak chcete svojim priestorom dodat moderný a štýlový vzhľad. Sú ideálne pre tých, ktorí preferujú industriálny dizajn alebo chcú svoj domov či kanceláriu oživiť netradičným spôsobom. Naša široká paleta farieb vám umožní vybrať si to správne pre vaše potreby. Farby s betónovým efektom sú veľmi populárne v súčasnej dobe a ponúkajú vám možnosť imitácie skutočného betónu bez nutnosti jeho náročnej inštalácie. Využite túto jedinečnú príležitosť a vytvorte si svoj vlastný originálny dizajn vo vašej obývačke, kuchyni alebo kancelárii. S našimi farbami s betónovým efektom si môžete zažiť kreatívne riešenia a vytvoriť si prostredie, ktoré bude odzrkadľovať vašu osobnosť a štýl. Navštívte náš obchod a nechajte sa inšpirovať našimi produktmi!

Image
Produkty

Populárne produkty

TECTANE - Čistič palubných dosiek 400 ml
6,30 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
WC set Tube, strieborná
6,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Široká Komoda Novena
299,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Luster Orbita 1625 CZA LW1
36,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pohovka Kair 3 Amore 19/prírodné
429,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Plyšový leopard sediaci 30 cm ECO-FRIENDLY
12,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dve nástenné lampy Efsun čierne
83,73 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MILWAUKEE Vrták SDS-Plus MX4 22 × 200 × 250
36,64 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Zľava 11%
5-dielny obraz farebná špirála
85,44 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MP - ROZETA - HR rozety WC
15,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Extol Hadica záhradná 25m, 1"" vnútorný priemer 25mm
43,49 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kreslo SILVA Eltap Velvetmat 24 - ružová
240,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
OSMO Terasový olej 007 Teak bezfarebný (bez UV ochrany),5ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
NABBI Gonul okrúhly záhradný altánok 360x360 cm béžová
332,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Helios Spektra Premium V06-2,1L
11,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile