Lepidlá na plasty

Image
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).Príprava podkladuLepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.AplikáciaLepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musíbyť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémPrvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje acetónVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
DEBBEX EPOXY PLASTELÍNA - Lepiaca a tesniaca epoxidová hmota svetlá čierna 56,6 g
4,88 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Lepiaca a tesniaca plastelína, ktorú je možné tvarovať do požadovaných tvarov.Po vyzretí je odolná voči vode, je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať.Vhodná je na lepenie nasiakavých a nenasiakavých materiálov napr. dreva, keramiky, plastu a predovšetkým kovu.Je možné ju použiť na opravy, tmelenie a lepenie.Príprava podkladuPovrch musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnoty a oleja.AplikáciaVyberte plastelínu z plastového krytu a odrežte si požadované množstvo.Plastelínu dôkladne stláčajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.Vytvarujte požadovaný tvar a použite následne na lepenie alebo tesnenie.Plastelínu dôkladne utlačte.Po 12 hodinách môže byť spoj zaťažený vodou.ČistenieVytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia ES č. 1272/2008Skin Sens. 1; H317Eye Dam. 1; H18Resp. Sens. 1; H334Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje:- produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu , 2,2'-iminodi(etán-1-amín), metyl-akrylát, 1,2:4,5-dianhydrid kyseliny benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylovejVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Akpoužívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu
DEBBEX CLEAR EPOXY - Rýchlotuhnúce dvojzložkové epoxidové lepidlo transparentná 0,024 L
6,45 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Rýchlotuhnúce epoxidové lepidlo, ktoré po vytvrdnutí vytvára pevný spoj s transparentnou farbou.Po zaschnutí je možné ho pilovať, brúsiť alebo vŕtať.Vhodné je pre použitie v automobilovom alebo strojárenskom priemysle a všade tam, kde je potrebný transparentný a vodeodolný spoj.Lepí tehly, keramiku, koberce, tkaniny, betón, sklolaminát, sklo, plast, PVC a iné.Príprava podkladuPodklad musí byť pred lepením čistý, suchý, bez mastnoty, oleja, prachu alebo iných nečistôt, ktoré by pôsobili ako separátor.AplikáciaOdrežte uzáver (nevyhadzujte, naďalej slúži ako uzáver), vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým bude dosiahnutá rovnomerná farba.Nanášajte na povrch vhodným nástrojom v tenkej vrstve - zvarová húsenica.Doba počiatočného vytvrdnutia je 5-8 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 12 hodín.Doba manipulácie je 3-4 minúty.ČisteniePo zaschnutí je možné lepidla na nežiadúcich povrchoch odstrániť iba mechanicky.

V našej podkategórii Lepidlá na plasty nájdete široký výber rôznych typov a veľkostí lepidlá, ktoré sú ideálne na použitie pri práci s rôznymi druhmi plastov. Lepidlá sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaisťujú pevné a spoľahlivé pripojenie plastových častí. Sú ideálne pre opravy, montáže alebo rôzne remeselné práce. V našej ponuke nájdete lepidlá na plastové rúry, lepidlá na plastové diely alebo univerzálne lepidlá vhodné pre rôzne typy plastov. S našimi lepidlami na plasty si môžete byť istí, že Vaša práca bude spoľahlivá a dlhodobo odolná voči vonkajším vplyvom. Prečítajte si bližšie informácie o jednotlivých produktoch a vyberte si to správne lepidlo pre Vašu úlohu!

Image
Produkty

Populárne produkty

TECTANE - Čistič palubných dosiek 400 ml
6,30 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
WC set Tube, strieborná
6,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Široká Komoda Novena
299,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Luster Orbita 1625 CZA LW1
36,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pohovka Kair 3 Amore 19/prírodné
429,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Plyšový leopard sediaci 30 cm ECO-FRIENDLY
12,99 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dve nástenné lampy Efsun čierne
83,73 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MILWAUKEE Vrták SDS-Plus MX4 22 × 200 × 250
36,64 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Zľava 11%
5-dielny obraz farebná špirála
85,44 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
MP - ROZETA - HR rozety WC
15,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Extol Hadica záhradná 25m, 1"" vnútorný priemer 25mm
43,49 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kreslo SILVA Eltap Velvetmat 24 - ružová
240,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
OSMO Terasový olej 007 Teak bezfarebný (bez UV ochrany),5ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
NABBI Gonul okrúhly záhradný altánok 360x360 cm béžová
332,00 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Helios Spektra Premium V06-2,1L
11,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile