Ochrana fasád nanotechnológiou

Image
ISOKOR ANTIGRAFFITTI - nanotechnologická ochrana budov 5 l
89,97 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
ISOKOR ANTIGRAFFITI - nanotechnológia na MINERÁLNE POVRCHY, Prírodný a umelý kameň (vápenec, pieskovec, betón), omietky, tehly. ISOKOR ANTIGRAFFITI Je vodeodpudivý impregnačný náter na ošetrenie nasiakavých minerálnych povrchov proti vlhkosti a vplyvom sprayového vandalizmu.Vhodný je na ošetrenie všetkých minerálnych povrchov z prírodného aj umelého kameňa, vápenno-cementových omietok ako aj ostatných vodou nasiakavých omietok. Neviditeľná vrstva, ktorá sa pri ošetrení vytvorí na povrchu, odpudzuje vodu a nečistoty. Táto neviditeľná vrstva vytvorí medzivrstvu (alebo tzv. obetnú vrstvu) medzi povrchom a neželane nastriekanou farbou a odstránením tejto medzivrstvy sa odstráni aj nastriekaná farba. Ošetrený povrch získava vyššiu životnosť a podstatne sa znižujú náklady na odstránenie neželane nastriekanej farby.Vlastnosti ošetreného povrchu: - možnosť odstrániť nastriekanú farbu  - odpudivý efekt voči padajúcej a striekajúcej vode -  zníženie priľnavosti nečistôt - takmer nezmenená paropriepustnosť a priepustnosť pre plyny - minimálna zmena vzhľadu (môže dôjsť k zvýrazneniu farby). Aplikácia: Pred ošetrením povrch dôkladne očistite. Prípravok pretrepte po dobu aspoň 10 sekúnd. Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Na ošetrovaný povrch naneste striekaním nízkotlakovou pištoľou (tlak 1-5 barov), jemným štetcom alebo valčekom rovnomernú vrstvu. Ošetrenie vykonávajte pri teplote 5 - 35°C. Ak je to možné, nevykonávajte aplikáciu na priamom slnku. Schnutie trvá v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu cca 3 až 5 hod. Životnosť ošetrenia je cca 12 mesiacov v závislosti na zaťaženosti ošetreného povrchu, predovšetkým mechanickom. Odstránenie farby: Medzivrstva vytvorená prípravkom zabráni kontaktu farby s povrchom. Farbu je možné ľahko odstrániť spolu s ochrannou vrstvou ISOKOR ANTIGRAFFITI tlakovou pištoľou s teplou vodou (teplota 70-90°C, tlak 90-120 barov). Po odstránení farby je potrebné nechať povrch vyschnúť a tento opätovne ošetriť prípravkom ISOKOR ANTIGRAFFITI. Spotreba: 1000 ml/ 7 – 10 m2 podľa nasiakavosti ošetrovaného povrchu.Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Dráždi oči 2; H319Riziko pre ľudské zdravieDráždi oči.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramySignálne slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 - Spôsobuje vážne podráždenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa
ISOKOR SW EKO - nanoochrana dreva, omietok, kameňa 5 l
113,55 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Nanoochrana / impregnácia veľmi vysokej účinnosti a životnosti, vhodná najmä na nasiakavé minerálne povrchy ako kameň, betón, omietka. (spotreba cca 1000ml/10  m2). Vytvára na povrchu ochrannú nanometrickú vrstvu. Svojimi vlastnosťami je mimoriadne vhodný pre impregnáciu a ochranu povrchov proti usádzaniu nečistôt, vzniku plesní, machov a tvorbe vlhkosti na fasádach domov, múrikoch, betónových či murovaných, kamenných plochách a iných nasiakavých minerálnych plochách. IsoKor SW Eko je vhodný aj ako nanometrická impregnácia mierne vlhkých nasiakavých minerálnych povrchov (spotreba cca 1000ml/10 – 12m2) ako sú prírodný a umelý kameň, vápenec, pieskovec, žula, betón, vápenno-cementová klasická omietka. Pri týchto povrchoch je vhodný ako nanoochrana či impregnácia zvislých a šikmých plôch - strechy domov, fasáda, múrik, obklad, ale aj vodorovných plôch ako sú kamenné chodníky, či betónová dlažba. Impregnácia vyvoláva samočistiaci efekt. Vlastnosti impregnovaného povrchu: - vynikajúca odolnosť voči padajúcej a striekajúcej vode, oleju, posypovej soli, kyselinám a zásadám až do pH = 14, (výrazne napomáha pri hydrofóbnej ochrane betónových stavieb pred koróziou stavebnej ocele v betóne a koróziou betónu vplyvom dažďa, snehu, mrazu a posypovej soli - dlhodobý lotosový účinok - nezmenená paropriepustnosť resp. priepustnosť pre plyny - podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtáčí trus a rôzne iné nečistoty- vzhľad ošetreného povrchu sa nemení - má vynikajúci samočistiaci efekt - ošetrenie je odolné voči tlakovej vode pri umývaní až do tlaku 50 barov  - podstatne znižuje rast machov a plesní  - voľným okom neviditeľná ochranná vrstva je odolná voči UV-žiareniu  -životnosť na zvislých a šikmých nepochôdznych plochách 8 a viac rokov, na vodorovných nepochôdznych plochách 4 a viac rokov.  Aplikácia: Prípravok pred použitím pretrepte po dobu cca 5 sek. Na čistý, suchý (alebo mierne vlhký) a odmastený povrch sa prípravok nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním nízkotlakovou pištoľou pri teplote  5 - 35°C. Doba schnutia je cca 4 hod. Účinné látky prípravku sa na ošetrený povrch chemicky viažu – reakcia je ukončená po 24 hod. Počas tejto doby odporúčame nevystavovať ošetrený povrch pôsobeniu žiadnych mechanických ani chemických faktorov. 24 hodín po aplikácii teplota ošetreného povrchu nesmie klesnúť pod 3°C. Zloženie: voda, modifikované hybridné látky, aditíva. DOPORUČENIE:Pred použitím nanočasticového výrobku je nutné očistiť ošetrovaný povrch. Nečistoty odstráňte prípravkom Isokor Cleaner, vodný kameň a vápenaté usadeniny pomocou IsoKor LM Cleaner ( je v našej ponuke ).  Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Dráždi oči 2; H319Riziko pre ľudské zdravieDráždi oči.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramySignálne slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 - Spôsobuje vážne podráždenie očíBezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak súprítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iné nebezpečenstváLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje s

Web pre podkategóriu "Ochrana fasád nanotechnológiou" sa zameriava na poskytnutie informácií a riešení týkajúcich sa ochrany fasád pomocou nanotechnológie. Na úvodnej stránke webu je uvedený stručný popis tejto podkategórie a jej významu pre ochranu stavieb. Sú tu tiež informácie o tom, ako nanotechnológia môže pomôcť vytvoriť odolnú, dlhotrvajúcu a esteticky príjemnú ochranu pre fasády. Taktiež sa uvádza, že nanotechnológia ponúka širokú škálu možností pre rôzne typy fasád a rôzne klimatické podmienky. Na ďalšej stránke webu sa nachádza podrobnejší popis a vysvetlenie, ako nanotechnológia funguje v oblasti ochrany fasád. Sú tu vysvetlené základné princípy nanotechnológie a techniky, ktoré sa používajú na aplikáciu ochranných náterov alebo povlakov na fasády. Tiež sa popisujú výhody použitia nanotechnológie, ako je odolnosť voči vode, UV žiareniu, prachovým časticám a chemickým látkam. Na ďalšej stránke webu sú uvedené konkrétne výrobky a služby, ktoré sú súvisiace s ochranou fasád nanotechnológiou. Tieto môžu zahŕňať rôzne druhy ochranných náterov, povlakov alebo impregnácií, ktoré sú vhodné pre rôzne typy fasád a povrchové úpravy. Sú tu tiež uvedené informácie o prípadoch štúdií a referenciách zákazníkov, ktoré ukazujú účinnosť a kvalitu týchto nanotechnologických riešení. Ďalšie stránky webu obsahujú informácie o procese aplikácie nanotechnológie na fasády. Sú tu opísané postupy, ako nanotechnologické riešenia môžu byť aplikované na fasádu a aké sú ich dlhotrvajúce výsledky. Sú tu tiež uvedené informácie o potenciálnych výdavkoch a časovej náročnosti, ako aj o spôsoboch údržby a opravy ochranných vrstiev. Posledná stránka webu obsahuje kontaktné údaje a možnosti pre záujemcov o ochranu fasád nanotechnológiou. Sú tu uvedené informácie o tom, ako kontaktovať spoločnosť, ktorá poskytuje tieto služby, a ako sa dozvedieť viac o konkrétnych riešeniach. Taktiež sa tu uvádzajú odkazy na ďalšie zdroje a informačné materiály týkajúce sa ochrany fasád nanotechnológiou. Celkovým cieľom webu je poskytnúť prehľadný a informatívny zdroj pre zákazníkov, ktorí hľadajú efektívne riešenie pre ochranu fasád svojich stavieb pomocou nanotechnológie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99