Penetračný náter na fasády

Image
BARLET - Akrylátový penetračný náter 10 kg
33,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Ako základný penetračný NÁTER na savé podklady (drevo, omietky atď) pre zníženie savosti a zároveň zlepšenie priľnavosti vrchného náteru disperznou farbou (Latex,Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak, Remal). Nanáša sa štetkou na suchý, prachu a nečistôt zbavený podklad v jednej alebo v dvoch vrstvách (podľa savosti podkladu).Vrchný náter farbou je možné aplikovať po zaschnutí penetračné vrstvy. V závislosti na savosti a na stave zpevňovaného podkladu je možné riediť v pomere 1 diel penetrácia a až 5 dielov vody. Výdatnosť: 7 m2 / 1 kg
COLOR COMPANY - Univerzálna penetrácia CC 5 L
17,87 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Univerzálna penetrácia určená pre hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu, zjednocuje savosť a spevňuje podklad.Je vhodný do interiéru aj exteriéru.Výdatnosť:- 10-30 m2/L- 10 m2: 1 L neriedenej penetrácie- 20 m2: riedenie penetrácie v pomere 1:1 s vodou- 30 m2: riedenie penetrácie v pomere 1:2 s vodouRiedenie:- vodouPríprava podkladuPred penetráciu musí byť povrch dokonale očistený od prachu a nečistôt.Zároveň musí byť suchý a vyzretý.AplikáciaPenetrácia narieďte v pomere 1:1 alebo 1:2 podľa savosti podkladu.Nanášajte štetkou alebo valčekom.Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku.Čistenie náradiaPracovné náradie umyte po skončení prác vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.VOC SR: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje max. 30 g/l VOC.
SILICONE PRIMER - Silikónový základný náter bezfarebná 5 L
80,64 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný náter na všetky druhy fasádnych povrchov, ktorý sa používa hlavne pred natieraním silikónových alebo akrylátových fasádnych farieb a silikónových alebo akrylátových omietok.Dobre penetruje do podkladu, egalizuje jeho nasiakavosť podstate zvyšuje jeho vodoodpudivosť a znižuje rozpustnosť vo vode rýchlo rozpustných solí na jeho povrchu alebo tesne pod ním.Na podklad viaže aj prach a iné slabo prídržné častice, ktoré čistením z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odstrániť.Výdatnosť:- 0,09-0,1 L/m2Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, tvrdý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, zbytkov olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Pri obnovovacom maľovaní odstráňte z podkladu všetky staré a poškodené nátery.AplikáciaSilicone Primer pred použitím dobre premiešajte a zrieďte vodou v pomere 1:1.Zmes aplikujte maliarskym štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
SILICATE PRIMER - Silikátový základný náter biela 5 L
28,80 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný náter vyrobený na základe draselného vodného skla, ktorý slúži pre náter interiérových a fasádnych povrchov pred aplikáciou silikátových farieb a omietok.Je určený pre aplikáciu na vápenné a vápennocementové povrchy.Náter sa chemicky viaže na vápno v podklade, egalizuje nasiakavosť podkladu a na podklad viaže prach alebo iné slabo prídržné častice, ktoré čistením z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odstrániť.So základným náterom je možné aj riediť silikátové farby a iné silikátové nátery alebo silikátové dekoračné omietky.Výdatnosť:- 0,9-0,1 L/m2Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, oleja, mastnoty alebo iných nečistôt.Veľmi znečistené fasádne povrchy a povrchy napadnuté stenovými riasami je potrebné ošetriť vhodnými prostriedkami.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pri obnovovacom nátere odstráňte z podkladu všetky staré nesúdržné nátery.AplikáciaSilicate Primer pred použitím dôkladne premiešajte a zrieďte s vodou v pomere 1:1.Ak základným náterom chcete podklad aj prefarbiť, tak ho zmiešajte s vodou a jednou zo silikátových farieb JUB v pomere 1:1:1.Pripravenú zmes aplikujte štetcom alebo valčekom v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy odpadáVýstražné slovo odpadáVýstražné upozornenia odpadáĎalšie údaje:Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón,Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
REVITAL PRIMER NG - Egalizačný základný náter na premostenie trhlín biela 5 L
41,76 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný náter plnený mikrovláknami a jemným kremičitým pieskom vhodný na natieranie vlasovo popraskaných jemne a drsne zahradených podkladov.Je tiež vhodný na úpravu nerovnomerne drsných - opravovaných podkladov pred maľovaním s mikroarmovanými a inými farbami.Vzhľadom na vysokú paropriepustnosť a obsah silikátových plnív, je vhodný aj na použitie na historických budovách, pretože zanecháva povrch difúzne otvorený a vzhľadom na silikátové plnivá umožňuje dobrú prídržnosť silikátových farieb.Dobre prekryje trhliny šírky do 0,3 mm.Podklad egalizuje vzhľadom na drsnosť a nasiakavosť vody, a viaže naň aj častice prachu, ktoré pred čistením z akéhokoľvek dôvodu nemohli byť odstránené.Výdatnosť:- 0,25-0,3 L/m2 pri jednom nátere- 0,3-0,6 L/m2 v dvoch vrstváchRiedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, tvrdý, bez slabo prídržných častíc, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pri obnovovacom nátere odstráňte  z podkladu nesúdržné nátery.AplikáciaRevital Primer pred použitím ako aj počas prác viac krát premiešajte.Ak je to potrebné, náter zrieďte maximálne 5% vody.Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
REVITAL PRIMER NG - Egalizačný základný náter na premostenie trhlín biela 15 L
97,20 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný náter plnený mikrovláknami a jemným kremičitým pieskom vhodný na natieranie vlasovo popraskaných jemne a drsne zahradených podkladov.Je tiež vhodný na úpravu nerovnomerne drsných - opravovaných podkladov pred maľovaním s mikroarmovanými a inými farbami.Vzhľadom na vysokú paropriepustnosť a obsah silikátových plnív, je vhodný aj na použitie na historických budovách, pretože zanecháva povrch difúzne otvorený a vzhľadom na silikátové plnivá umožňuje dobrú prídržnosť silikátových farieb.Dobre prekryje trhliny šírky do 0,3 mm.Podklad egalizuje vzhľadom na drsnosť a nasiakavosť vody, a viaže naň aj častice prachu, ktoré pred čistením z akéhokoľvek dôvodu nemohli byť odstránené.Výdatnosť:- 0,25-0,3 L/m2 pri jednom nátere- 0,3-0,6 L/m2 v dvoch vrstváchRiedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, tvrdý, bez slabo prídržných častíc, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pri obnovovacom nátere odstráňte  z podkladu nesúdržné nátery.AplikáciaRevital Primer pred použitím ako aj počas prác viac krát premiešajte.Ak je to potrebné, náter zrieďte maximálne 5% vody.Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
BARLET - Základný náter pod omietky bezfarebný 20 kg
55,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
BARLET základný náter sa používa ako základný náter pod dekoratívne a mozaikové omietky pre zamedzenie farebných defektov podkladu pre hladení alebo ryhovaní. Spevňuje a farebne zjednocuje podklad a vytvára nosnú vrstvu pod omietky. Výdatnosť: - cca 4 m2/kg Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, vyzretý bez prachu a starých náterov. Odporúčaný náterový postup Farbu rieďte maximálne 10% vody, dôkladne premiešajte a nanášajte v jednej vrstve štetkou alebo valčekom. Optimálna teplota pri natieraní je 15 až 25°C. 
BARLET - penetračný silikátový náter 10 kg
57,76 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Náter je odporúčaný pre náter omietok pred fasádnou farbou Barlet Silikát. Preniká do podkladu, znižuje jeho savosť a zpevňuje ho. Zaisťuje dokonalé zakotvenie vrchného náteru a znižuje jeho spotrebu. Použiť je ho možné aj pre riedenie fasádnej farby Barlet Silikát. Spotreba:- cca 7 m2/L Príprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý a vyzretý. Aplikácia penetrácie Pred použitím sa penetračný náter neriedi. Nanáša sa štetkou alebo valčekom v jednej vrstve. Ďalšie vrstvy fasádnej farby nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí. Optimálna teplota pre náter je 15-25°C. 
V 4018 BARLET - Penetračný silikónový náter 5 kg
14,13 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Silikónový náter sa používa pre penetračný náter omietok, betónu, pórobetónu pred náterom fasádnou farbou BARLET silikónová farba. Preniká do podkladu, znižuje jej savosť a spevňuje. Zaisťuje dokonalé priľnutie vrchného náteru a znižuje jeho spotrebu.Výdatnosť: - cca 7 m2/kg v jednej vrstvePríprava podkladu Podklad musí byť suchý a vyzretý. Odporúčaný náterový postup Pred použitím sa neriedi. Penetračný náter nanášajte štetkou alebo valčekom v jednej vrstve. ďalšia vrstva fasádnej farby nanášajte najskôr po dokonalom zaschnutí penetračného náteru. Optimálne teplota pre natieranie je 15 až 25°C. 
HELIOS SPEKTRA Silikónová impregnácia bezfarebná 5 l
70,77 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Bezfarebná impregnácia vhodná na všetky typy povrchov pred náterom fasádnej silikónovej farby. Posilňuje povrch, znižuje jeho absorpciu, zvyšuje priľnavosť vrchného náteru a zachováva paropriepustnosť. Spotreba: - cca 10-12 m2/L pri jednom nátere Riedenie: - 1:1 s vodou Príprava povrchu Povrch je potrebné pred náterom pripraviť - odstrániť staré, hrboľaté nátery, prach a iné nečistoty. V prípade odstránenia nečistôt na mokro, musí byť povrch pred impregnáciou kompletne suchý. Väčšie pukliny či poškodenia je potrebné zatmeliť vhodným tmelom. Vonkajšie povrchy Nové omietky: V závislosti od ročného obdobia a teplôt, musia omietky pred každým ďalším náterom schnúť od 2-4 týždňov. Pred prvým maľovaním vždy použite impregnáciu , aby sa vyrovnala paropriepustnosť podkladu. Staré omietky: Špinavé, drobivé a kriedové omietky musia byť kompletne vyčistené kefovaním alebo umývaním v závislosti od stavu podkladu. Staré nátery na báze disperzných farieb: Špinavé a kriedové omietky je potrebné očistiť. Drobivé a nesúdržné časti náteru je potrebné odstrániť tak , aby sa dosiahol pevný povrch. V prípade odstránenia nečistôt na mokro a/alebo odstránenie starých náterov musí byť povrch pred renováciou suchý. Po nátere impregnácie je potrebná doba zasychania cca 12 hodín - následne je možné naniesť finálny náter. 
HELIOS COLOR GRUND - základ pod omietky biely 25 kg
68,14 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Medziprodukt, impregnácia a hrubý pigmentový povlak pred nanesením tenkovrstvých disperzných omietok. Preniká hlboko do podkladu, zjednotí nasiakavosť povrchu a má skvelú priľnavosť. Výdatnosť: - cca 4-5 m2/L pri jednom nátereRiedenie: - vodou do 10%Príprava povrchu Naneste Color Grund valčekom alebo štetcom aspoň po 48 hodinách od nanesenia Color lepiacej malty na EPS. Výrobok sa nesmie nanášať v daždi, hmly alebo za silného vetra. V slnečnom počasí musí byť fasáda tieňovaná, aby sa zabránilo nerovnomernému schnutiu, pretože to ovplyvňuje kvalitu náteru. Aplikácia Náter je suchý a pripravený na ďalšiu aplikáciu po 24 hodinách. Systém tepelnej izolácie Color EPS:Priľnavosť - Color lepidlo EPSIzolačný materiál - Fasádny polystyrénový panel Posilnenie - Color lepiaca malta na EPS Základný náter - Color Grund Finálny náter - Color Akrylová omietka 
DEN BRAVEN - Impregnačný a ochranný náter stien PROFI 5 l transparentná
72,37 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkový koncentrovaný prípravok určený pre impregnáciu savých podkladov pred klimatickými vplyvmi nad úroveň terénu. Vhodná na impregnáciu poréznych materiálov pred pôsobením vlhka a vody, ochrana pred vnikaním chemických látok a nečistôt. Na ochranu omietok, tehlového muriva, prírodného a umelého kameňa, betónu a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 4-5 m2/L podľa savosti podkladuPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Konštrukčné povrchy je nutné opraviť, opravy z mált a betónu je nutné nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvety húb a plesne odstráňte likvidátorom plesní, opláchnite vodou a 2 dni nechajte preschnúť. Aplikácia Roztok nanášajte štetcom alebo valčekom. Pri nanášaní valčekom postupujte technikou zhora dolu, na vodorovných plochách je nutné impregnáciu rozotrieť. Minimálna teplota povrchu a okolia musí byť nad +5°C. Prevádza sa jeden až dva nátery do nasýtenia povrchu. Obvykle postačuje 1 náter. Medzi dvoma nátermi nechajte minimálne 2 hodiny časový odstup. Doba schnutia je 3-4 hodiny. Povrch je odolný voči vode po 24 hodinách. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte ihneď vodou. 
UP-GRUND - Univerzálny penetračný prípravok 1 kg biely
5,25 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Univerzálny penetračný prípravok pod akrylátové, silikónové farby, tmely a omietky. Použiteľný na penetrovanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, sadrových stierok, minerálnych omietok, muriva, panelov, sololitu a iných podkladov. Podklad spevní, zníži a jednotí jeho rôznu nasiakavosť, zvýši priľnavosť a kryciu schopnosť vrchných farieb. Je vhodný do exteriéru i interiéru. Výdatnosť:- cca 2,5-8 m2/kg v závislosti od druhu podkladuRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt, chemicky stály a vyzretý. Aplikácia Penetráciu nanášajte štetcom, valčekom alebo štetkou. Pred použitím poriadne premiešajte. Výrobok sa nanáša neriedený alebo zriedený max. 0,05 L vody na 1 kg prípravku v jednej vrstve. Schnutie je potrebné aspoň 24 hodín a následne je možné naniesť konečnú povrchovú úpravu. Čistenie náradia Pracovné náradie očistite vodou. 
UP-GRUND - Univerzálny penetračný prípravok biely 5 kg
20,19 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Univerzálny penetračný prípravok pod akrylátové, silikónové farby, tmely a omietky. Použiteľný na penetrovanie sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, sadrových stierok, minerálnych omietok, muriva, panelov, sololitu a iných podkladov. Podklad spevní, zníži a jednotí jeho rôznu nasiakavosť, zvýši priľnavosť a kryciu schopnosť vrchných farieb. Je vhodný do exteriéru i interiéru. Výdatnosť:- cca 2,5-8 m2/kg v závislosti od druhu podkladuRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt, chemicky stály a vyzretý. Aplikácia Penetráciu nanášajte štetcom, valčekom alebo štetkou. Pred použitím poriadne premiešajte. Výrobok sa nanáša neriedený alebo zriedený max. 0,05 L vody na 1 kg prípravku v jednej vrstve. Schnutie je potrebné aspoň 24 hodín a následne je možné naniesť konečnú povrchovú úpravu. Čistenie náradia Pracovné náradie očistite vodou. 
COLORLAK EKOPEN E0601 - Hĺbkový penetračný náter transparentná 5 kg
29,95 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Penetračný prostriedok k okamžitému použitie do interiéru aj exteriéru. Náter je paropriepustný, rýchloschnúci s prídavkom fungicídnych látok. Používa sa k penetrácií starého a nového muriva, vápenných, vápenno-cementových, sadrových, disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-trieskových dosiek a sadrokartónu.Výdatnosť:- 2-5-10 m2/kg (v závislosti od štruktúry a savosti podkladu)Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou penetrácie suchý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a starých nepriľnavých náterov.Musí byť izolovaný proti vode a prípadne nerovnosti vyplnené vhodnou maltou.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom a následne za mokra mechanicky očistite.Škvrny a fľaky od sadzí alebo iných nečistôt je nutné dopredu odstrániť pomocou izolačného náteru Antispot.AplikáciaPenetračný prostriedok nanášajte štetkou, štetcom, valčekom alebo striekaním.aplikujte jednu vrstvu, ktorú necháte dostatočne zaschnúť.Veľmi savé podklady je nutné penetrovať zriedeným penetračným prostriedkom zriedeným v pomere 1:1 s vodou. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 5 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK PENSIKON E0604 - Silikónový penetračný prostriedok transparentná 5 kg
41,87 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Hĺbkový silikónový penetračný prostriedok pod silikónové fasádne farby a ako egalizačný prostriedok na minerálne podklady. Má výbornú priepustnosť vodných pár a výrazný hydrofobizačný účinok. Používa sa k spevneniu a egalizácií minerálnych podkladov, vápenných, vápenno-cementových, cementových a sadrových omietok, betónu, kameňa alebo vápenno-pieskového muriva.Výdatnosť: - 2,5-10 m2/kgRiedenie:- neriedi sa (iba u veľmi savých podkladoch sa riedi vodou)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a starých nepriľnavých náterov.Podklad musí byť izolovaný od spodnej vody.AplikáciaNáter je možné aplikovať štetcom, štetkou, valčekom alebo striekaním.Pri použití sa neriedi, riedi sa v prípade veľmi savých podkladov v pomere s vodou 1:1.Aplikujte dve vrstvy. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáKlasifikačný systém:Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď kapitola 15).Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenie na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 10 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK PENSIL E0603 - Hĺbkový silikátový penetračný prostriedok transparentná 5 kg
38,63 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Silikátový penetračný náter určený pod silikátovú farbu Fasax Silikát. Má výbornú priepustnosť vodných pár a používa sa aj ako egalizačný náter pod minerálne omietky. Je určený k penetrácií sanačných a minerálnych omietok, kameňa, vápencového muriva, silikátových a minerálnych omietok.Výdatnosť: - 2,5-10 m2/kg (v závislosti na štruktúre a savosti podkladu)Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a starých nepriľnavých náterov.Zároveň musí byť odizolovaný od vody.Prípadne nerovnosti vyrovnajte a v prípade biologického napadnutia ošetrite povrch vhodným biocídnym výrobkom.AplikáciaPri použití sa neriedi - pri veľmi savých podkladoch je možné riedenie v pomere 1:1 s vodou v dvoch vrstvách.Aplikuje sa štetkou, štetcom, valčekom alebo striekaním.Doba zasychania je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáKlasifikačný systém:Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď kapitola 15).Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťBezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 5 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter transparentná 1 L
15,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný izolačný náter chrániaci konečnú vrstvu pred prenikaním nečistôt vo forme solí na povrch. Používa sa predovšetkým pre priestory zničené nikotínom a pod. Náter znižuje nasiakavosť povrch a tiež má spevňujúci účinok. Je možné ho aplikovať na rôzne podklady - minerálne a disperzné podklady, kameň, drevocementové podklady, vápenné, vápenno-cementové, cementové, sadrové omietky, betón a pod. Výdatnosť: - 5-10 m2/kgRiedenie:- neriedi saPríprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu, zatmelený, zbavený nečistôt a starých nesúdržných náterov. Zároveň musí byť izolovaný od zemnej vlhkosti.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom a následne mechanicky za mokra odstráňte.Aplikácia Základný náter aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním.Prípravok sa neriedi, avšak v prípade nutnosti je možné pridať maximálne 0,05-0,1 L vody na 1 kg.Veľmi savé podklady ešte pred použitím izolačného náteru napenetrujte pomocou prípravku Ekopen E0601.Aplikujte v jednej vrstve a nechajte dôkladne zaschnúť cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 0 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK ANTISPOT E0904 - Základný izolačný náter transparentná 5 kg
64,15 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Základný izolačný náter chrániaci konečnú vrstvu pred prenikaním nečistôt vo forme solí na povrch. Používa sa predovšetkým pre priestory zničené nikotínom a pod. Náter znižuje nasiakavosť povrch a tiež má spevňujúci účinok. Je možné ho aplikovať na rôzne podklady - minerálne a disperzné podklady, kameň, drevocementové podklady, vápenné, vápenno-cementové, cementové, sadrové omietky, betón a pod. Výdatnosť: - 5-10 m2/kgRiedenie:- neriedi saPríprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu, zatmelený, zbavený nečistôt a starých nesúdržných náterov. Zároveň musí byť izolovaný od zemnej vlhkosti.Biologicky napadnuté podklady najskôr ošetrite vhodným biocídnym prípravkom a následne mechanicky za mokra odstráňte.Aplikácia Základný náter aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním.Prípravok sa neriedi, avšak v prípade nutnosti je možné pridať maximálne 0,05-0,1 L vody na 1 kg.Veľmi savé podklady ešte pred použitím izolačného náteru napenetrujte pomocou prípravku Ekopen E0601.Aplikujte v jednej vrstve a nechajte dôkladne zaschnúť cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 0 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Penetračný náter na fasády predstavuje jednu z najefektívnejších ochranných vrstiev pre vonkajší povrch budovy. Táto podkategória zameraná výlučne na penetračné nátery na fasády ponúka širokú škálu produktov, vyrobených s využitím najmodernejších technológií a prísne kontrolovaných surovín. Penetračné nátery na fasády majú niekoľko výhod oproti iným typom povlakov. Hlavnou výhodou je schopnosť prenikať do pórov materiálu na povrchu, čím vytvárajú pevnú a odolnú ochrannú vrstvu vo vnútri samotného povrchu fasády. Vďaka tejto vlastnosti dokážu penetračné nátery chrániť pred vlhkosťou, hnilobou a inými poveternostnými vplyvmi, ako sú napríklad UV žiarenie či pôsobenie mrazu. Podkategória Penetračný náter na fasády ponúka rôzne druhy produktov, ktoré sa líšia v zložení, farebných odtieňoch a povrchových úpravách. Pri výbere penetračného náteru na fasádu je dôležité zvážiť nielen estetické hľadisko, ale aj technické vlastnosti daného produktu. Niektoré penetrate nátery napríklad ponúkajú aj protipožiarne vlastnosti alebo dlhodobú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Na našom webe nájdete širokú ponuku penetračných náterov na fasády od renomovaných výrobcov. Každý produkt je dôkladne opísaný a obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní. Okrem toho, na webe nájdete aj referencie a fotografie z realizovaných projektov, kde sme použili práve penetračné nátery na fasády. V prípade záujmu o penetračný náter na fasády vás srdečne vítame k návšteve našej predajne, kde vám radi poskytneme odborné poradenstvo a odpovieme na všetky vaše otázky. Nechajte sa očariť vysokou kvalitou a širokým výberom penetračných náterov na fasády, ktoré vám zabezpečia dlhodobú a spoľahlivú ochranu vašej budovy.

Image
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile