Postreky proti plesni

Image
PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 5 L
27,22 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prípravok, ktorý účinne pôsobí na ničenie húb, rias, plesní a lišajníkov na stenách, fasádach, omietkach, kamenných a betónových plochách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 10-12 m2/LRiedenie:- neriedi saAplikáciaNapadnuté miesta natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravkom pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pôsobenia pleseň mechanicky odstráňte.Takto ošetrený podklad môžte následne natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Ak maliarske prípravky neobsahujú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu plesní, odporúčame vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo sa môže Plesnistop miešať do maliarskej zmesi v pomere 0,5L prípravku na 10L maliarskej zmesi.Pleseň nikdy neodstraňujte pred ošetrením, aby sa do okolia nerozšírili výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača) bezfarebný 5 l
40,45 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.
Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača) bezfarebný 10 l
78,89 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.
HELIOS SPEKTRA Ochrana pred plesňou 1 l
22,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Fungicídny prípravok na báze vody použiteľný do vnútorných a vonkajších fasád. Zabraňuje vzniku mikroorganizmov a preventívne chráni natreté stenové povrchy proti plesni a hubám. Výrobok nie je možné použiť do farieb na báze rozpúšťadiel. Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Spotreba: - cca 1L na 15L farbyPríprava povrchuZ podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené čiastočky a ďalšie nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú a sú poškodené je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu je poptrebné vyplniť vhodným materiálom. Pri oprave podkladu odporúčame imrpegnovanie vhodnou impregnáciou. Pred náterom musí byť podklad suchý, pevný a čistý. Vnútorné alebo aj fasádne povrchy zasiahnuté plesňou a riasami ošetríme prípravkom Spektra Sanitol pred náterom. Po vysušení stien je potrebné pleseň mechanicky odstrániť. Do zvolenej farby sa pridá Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá dlhší čas chráni proti vzniku mikroorganizmov. Navrstvené soli je potrebné odstrániť kefou a podklad impregnovať Spektra hĺbkovou impregnáciou. Zdravé, nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami , či disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom č. 150. Aplikácia náteru Aplikácia náteru je uvedená v technickej dokumentácií zvolenej farby do ktorej sa pridáva Spektra Ochrana pred plesňou. 

Vitajte na našej stránke venujúcej sa postrekom proti plesni, konkrétne v podkategórii "Postreky proti plesni". Ak sa potýkate s problémom plesní vo vašej záhrade, skleníku alebo domácnosti, ste tu správne. Na našej stránke nájdete širokú škálu postrekov a prostriedkov, ktoré vám pomôžu účinne bojovať proti plesňovým ochoreniam rôznych rastlín, plodov a kvetov. Plesne sú bežným problémom, ktorý môže zničiť vaše plodiny a znehodnotiť vaše rastliny. Našou prioritou je poskytnúť vám najkvalitnejšie produkty na trhu, ktoré efektívne eliminujú plesne a zaručujú zdravý rast a úrodu. V našej ponuke nájdete rôzne druhy postrekov, ktoré sú špeciálne vyvinuté na boj proti plesniam. Naši odborníci investovali roky do výskumu, aby sme vám mohli ponúknuť najnovšie inovatívne produkty, ktoré sú bezpečné a účinné. Naša ponuka obsahuje organické aj chemické postreky, preto sme si istí, že nájdete to, čo najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám. Okrem výberu postreku vám na našej stránke tiež poskytneme podrobné návody na správne používanie, aby ste získali najlepšie výsledky. S našimi postrekmi môžete ochrániť svoje rastliny pred plesňami a zabezpečiť ich zdravý rast a vitalitu. Nakupovanie na našej stránke je jednoduché a pohodlné. Stačí vybrať si požadovaný postrek, pridať ho do košíka a občerstviť sa o bezpečnom a rýchkom spôsobe platby. Vaše objednávky budú spracované v krátkom čase a doručené priamo do vašich rúk. Veríme, že naša stránka vás núti zotrvať a že nájdete všetko, čo hľadáte. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli chrániť vaše rastliny a dosiahnuť úspešné a zdravé záhradníctvo. Pre objednávky a akékoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami a vďaka nám môžete mať pekné a zdravé plodiny vo vašej záhrade!

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99