Riedidlá

Image
KITTFORT - Terpentínový olej 850 g
15,55 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 400 ml
9,82 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.Príprava podkladu Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. AplikáciaV prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. Opravu nechajte zatvrdnúť. Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbutyl acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 1 L
18,91 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.Príprava podkladu Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. AplikáciaV prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. Opravu nechajte zatvrdnúť. Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbutyl acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY Body 741 Acryl thinner slow 1L
10,60 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
​Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových plničov
ADLER Adlerol Aromatenfrei 0.5L
4,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Bezaromatické riedidlo
ADLER Adlerol Aromatenfrei 5L
29,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Bezaromatické riedidlo
PATTEX Chemoprén riedidlo PROFI 1L
9,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén PROFI, ak odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nenasiakavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest.
PATTEX Chemoprén riedidlo PROFI 0.25L
4,60 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén PROFI, ak odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nenasiakavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest.
CHEMOLAK S-6001 Synt. riedidlo 4,5L
14,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.
CHEMOLAK S-6001 Synt. riedidlo 0,4L
1,60 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok na striekanie.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 4,5L
15,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 0,8L
3,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 0,4L
1,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6005 Riedidlo 10L
31,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických náterových látok.
CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 4,5L
14,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.
CHEMOLAK S-6300 Riedidlo 4,5L
21,50 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do epoxidových náterových látok.
CHEMOLAK U-6051 Riedidlo 0,8L
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do polyuretánových náterových látok.
CHEMOLAK U-6051 Riedidlo 10L
38,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo do polyuretánových náterových látok.
COLOR COMPANY Profilak riedidlo Bezfarebná,5L
41,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho sa používa aj na čistenie pracovného náradia pri aplikácií laku profilak.
COLOR COMPANY Profilak riedidlo Bezfarebná,0,37kg
4,80 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho sa používa aj na čistenie pracovného náradia pri aplikácií laku profilak.
TIKKURILA THINNER 1006 0.5L
3,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Syntetické riedidlo do alkydových farieb Temalac.
TIKKURILA THINNER 1031 3L
21,00 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Epoxidové riedidlo pre nátery Temabond.
TIKKURILA THINNER 1048 0.5L
4,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.
TIKKURILA THINNER 1048 3L
24,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo pre polyuretánové priemyselné farby Temadur.
NOVOCHEMA - Riedidlo U 6051 1 L
5,85 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo určené pre riedenie polyuretánových náterových látok - základné nátery, vrchné nátery, tmely a laky. Riedidlo sa pridáva až po natužení zmesi, postupne a za stáleho miešania.Riedidlo používajte len to náterových hmôt a v takom pomere, ako je stanovené v technickom liste výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.3 H226Asp. Tox.1 H304Skin Irrit.2 H315Eye Irrit. 2 H319Acute Tox.4 H332STOT SE 3 H335STOT SE 3 H336STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: xylén; butyl-acetát.Iná nebezpečnosťNie je známa.
ŠK SPEKTRUM Toluén lakársky 4.5L
17,70 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Toluén je určený na riedenie náterových hmôt, lepidiel, asfaltov a lakov.
ŠK SPEKTRUM Toluén lakársky 450ml
2,10 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Toluén je určený na riedenie náterových hmôt, lepidiel, asfaltov a lakov.
ŠK SPEKTRUM Toluén lakársky 900ml
3,60 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Toluén je určený na riedenie náterových hmôt, lepidiel, asfaltov a lakov.
Tikkurila RUISKUOHENNE 1032 - riedidlo pre aplikáciu striekaním 1L
8,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Riedidlo pre alkydové farby a laky, ktoré sa aplikujú striekaním. Určené je na riedenie farieb Miranol a Unica.
OSMO Čistič štetcov a riedidlo
13,40 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
OSMO Čistič štetcov a riedidlo 8000 je ideálny na čistenie náradia.
HB BODY Body 777 Blend-in prístrekové riedidlo 400ml sprej
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Špeciálne riedidlo určené na miešanie vrchných náterov (tiež známe ako prístrekové riedidlo).

Riedidlá sú dôležitou súčasťou dopravného systému a slúžia primárne na riadenie premávky a zabezpečenie bezpečnosti cestnej prevádzky. Na našej webovej stránke sa venujeme podkategórii riedidiel, kde nájdete informácie o rôznych typoch a funkciách týchto zariadení. V tejto sekcii si môžete prečítať popis riedidiel a ich využitie v rôznych oblastiach. Riedidlá sa používajú nielen na cestách, ale aj na letiskách, v priemyselných zónach, parkoviskách a ďalších verejných priestoroch. Preto je dôležité mať dostatočné informácie o ich funkciách a správnom použití. V popise riedidiel sa zameriavame na ich konštrukciu, materiály, z ktorých sú vyrobené, ich tvarové a farbové označenie a samozrejme aj na ich účel. Rôzne typy riedidiel majú odlišné funkcie, napríklad usmerňovanie premávky, rozdeľovanie jazdných pruhov, signalizáciu nebezpečenstva alebo definovanie zón pre chodcov. Okrem toho ponúkame aj praktické tipy pre výber a správne umiestnenie riedidiel. Zahrňujeme tu aj bezpečnostné aspekty a ako riedidlo správne postaviť a udržiavať, aby plnilo svoju úlohu efektívne a spoľahlivo. Spolu s obrázkami a ilustráciami vám poskytujeme vizuálny náhľad, ako sa riedidlo využíva v reálnom svete. Náš cieľ je poskytnúť zrozumiteľné a užitočné informácie o riedidlách, aby ste mali lepšie porozumenie ich významu a účelu. Veríme, že tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní o výbere, umiestnení a údržbe riedidiel v rôznych situáciách. Ak vám chýba nejaká informácia alebo máte otázky týkajúce sa riedidiel, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi pomôžu a poskytnú ďalšie informácie, aby ste mali dôveru vo vykonávanie vašich povinností spojených s riadením a bezpečnosťou cestnej premávky.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Obliečka Odin 43x43 biela Merkury Home
4,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
MILWAUKEE Kruhová píla SHOCKWAVE 25 mm
22,25 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Paraván White Dandelion Dekorhome 135x172 cm (3-dielny)
152,20 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pluh osypovací pre AL-KO MH 770 (113973)
25,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Obraz na stenu Degenerated Scar in the Distance / Dan Johannson
13,90 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
4Home Bavlnené obliečky Caress
15,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Zľava 4%
Domáca vodáreň s ponorným čerpadlom SKM 150 / 80L
460,91 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Vianočný trpaslík Winky červená, 17 x 59 cm
11,99 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Komoda Houseland EROS 145 cm dub safírový/bílá
198,63 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
CHEMOLAK U 2066 pololesklá RAL3000,0.8L
15,33 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile