Silikónové farby na kov

Image
Aluksyl - vypaľovacia silikónová farba 0,4 kg 0199 - čierna
20,20 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Aluksyl je vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba. Aluksyl je určený k nátertom pecí, rúr, výfukov, vykurovacích telies a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Po piatich hodinách Aluksyl náter vypáliť 15 min. pri 250 °C. (efarby.sk)Používa sa tiež na obnovu písmen na náhrobných kameňoch.Príprava podkladu: Povrch je treba pred nanesením farby dobre odmastiť a zbaviť hrdze.Príprava farby a samotná aplikácia: Aluksyl nanášame nástrekom v 1 až 2 vrstvách. Čistenie pomôcok: riedidlo: S6005.Výdatnosť: 6-8m2/kgAplikačné metódy: štetcom, valčekom, stríekáním
Aluksyl - vypaľovacia silikónová farba 80 g 0910 - strieborná
4,90 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Aluksyl je vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba. Aluksyl je určený k nátertom pecí, rúr, výfukov, vykurovacích telies a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Po piatich hodinách Aluksyl náter vypáliť 15 min. pri 250 °C. (efarby.sk)Používa sa tiež na obnovu písmen na náhrobných kameňoch.Príprava podkladu: Povrch je treba pred nanesením farby dobre odmastiť a zbaviť hrdze.Príprava farby a samotná aplikácia: Aluksyl nanášame nástrekom v 1 až 2 vrstvách. Čistenie pomôcok: riedidlo: S6005.Výdatnosť: 6-8m2/kgAplikačné metódy: štetcom, valčekom, stríekáním
Aluksyl - vypaľovacia silikónová farba 80 g medená
5,41 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Aluksyl je vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba. Aluksyl je určený k nátertom pecí, rúr, výfukov, vykurovacích telies a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500°C. Po piatich hodinách Aluksyl náter vypáliť 15 min. pri 250 °C. (efarby.sk)Používa sa tiež na obnovu písmen na náhrobných kameňoch.Príprava podkladu: Povrch je treba pred nanesením farby dobre odmastiť a zbaviť hrdze.Príprava farby a samotná aplikácia: Aluksyl nanášame nástrekom v 1 až 2 vrstvách. Čistenie pomôcok: riedidlo: S6005.Výdatnosť: 6-8m2/kgAplikačné metódy: štetcom, valčekom, stríekáním
BARVY A LAKY TELURIA TELSIL S500 - silikónová vypaľovacia farba cierna 8 kg
276,17 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Farba je určená k antikoróznym náterom kovových predmetov z ocele, železa, liatiny trvale vystavených teplotám do 500°C v interiéri alebo chránenom exteriéri. Je možné ju použiť na dvierka pece, krby, záhradné grily, výfuky, kotle a pod. Spotreba: - cca 7,5 m2/kg Riedenie: - S 6005 - náter štetcom - S 6001 - striekanie Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou očistený, suchý, zbavený mastnoty, hrdze, prachu a mechanicky očistený. Najskôr sa musí povrch očistiť vhodným čistiacim prostriedkom - napr. technický benzín alebo acetón. Pre odstránenie prípadných solí je potrebné povrch zbaviť zbytkov rôznych solí čistou vodou. Hrubé a dobre priľnavé nečistoty je nutné odstrániť ručne alebo mechanicky. V prípade použitia chemického odhrdzovača je nutný následný oplach čistou vodou. Predtým natreté povrchy je nutné očistiť, odmastiť a zbaviť starých nesúdržných náterov. Pre zaistenie kompatibility nového náteru so starým odporúčame urobiť skúšobný náter na ploche 1m2. Náterovú hmotu je nutné pred aplikáciou dobre rozmiešať, aby na dne nezostali usadeniny. Podľa potreby je možné náterovú hmotu riediť a následne prefiltrovať. Pri čiernom odtieni pri teplotách nad 300°C môže dôjsť k miernej zmene odtieňa. 
BARVY A LAKY TELURIA TELSIL S500 - silikónová vypaľovacia farba strieborná 8 kg
287,14 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Farba je určená k antikoróznym náterom kovových predmetov z ocele, železa, liatiny trvale vystavených teplotám do 500°C v interiéri alebo chránenom exteriéri. Je možné ju použiť na dvierka pece, krby, záhradné grily, výfuky, kotle a pod. Spotreba: - cca 7,5 m2/kg Riedenie: - S 6005 - náter štetcom - S 6001 - striekanie Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou očistený, suchý, zbavený mastnoty, hrdze, prachu a mechanicky očistený. Najskôr sa musí povrch očistiť vhodným čistiacim prostriedkom - napr. technický benzín alebo acetón. Pre odstránenie prípadných solí je potrebné povrch zbaviť zbytkov rôznych solí čistou vodou. Hrubé a dobre priľnavé nečistoty je nutné odstrániť ručne alebo mechanicky. V prípade použitia chemického odhrdzovača je nutný následný oplach čistou vodou. Predtým natreté povrchy je nutné očistiť, odmastiť a zbaviť starých nesúdržných náterov. Pre zaistenie kompatibility nového náteru so starým odporúčame urobiť skúšobný náter na ploche 1m2. Náterovú hmotu je nutné pred aplikáciou dobre rozmiešať, aby na dne nezostali usadeniny. Podľa potreby je možné náterovú hmotu riediť a následne prefiltrovať. Pri čiernom odtieni pri teplotách nad 300°C môže dôjsť k miernej zmene odtieňa. 
TERMOSTAL 400 - Žiaruvzdorná farba do 400°C strieborná 0,2 L
5,47 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkový náter s obsahom hliníkovej pasty, ktorá dodáva strieborný vzhľad. Odoláva teplote do 400°C. Farba je vhodná pre použitie na železo a liatinu.Výdatnosť: - 11-13 m2/LRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť suchý, bez mastnoty, hrdze a nečistôt.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikuje sa striekaním na väčšie plochy a na menšie plochy štetcom.Aplikujte 1-2 vrstvy v intervale 2 hodín pri optimálne teplote 20°C.24 hodín po aplikácií je povrch dostatočne suchý.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel smernice1999/45/ES a nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3, H226Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H332Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H312Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Vážne podráždenie očí: Eye Irrit. 2, H319Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H335Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373Aspiračná nebezpečnosť: Asp. Tox. 1, H304Klasifikácia zmesi podľa smernice č. 1999/45/ES:R10Xn; R20/21-65Xi; R38Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo namieste určenom obcou.Ďalšie prvky označovania:Obsahuje: xylén.Iná nebezpečnosťneuvádza sa
TERMOSTAL 400 - Žiaruvzdorná farba do 400°C strieborná 0,75 L
17,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkový náter s obsahom hliníkovej pasty, ktorá dodáva strieborný vzhľad. Odoláva teplote do 400°C. Farba je vhodná pre použitie na železo a liatinu.Výdatnosť: - 11-13 m2/LRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť suchý, bez mastnoty, hrdze a nečistôt.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikuje sa striekaním na väčšie plochy a na menšie plochy štetcom.Aplikujte 1-2 vrstvy v intervale 2 hodín pri optimálne teplote 20°C.24 hodín po aplikácií je povrch dostatočne suchý.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel smernice1999/45/ES a nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3, H226Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H332Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H312Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Vážne podráždenie očí: Eye Irrit. 2, H319Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H335Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373Aspiračná nebezpečnosť: Asp. Tox. 1, H304Klasifikácia zmesi podľa smernice č. 1999/45/ES:R10Xn; R20/21-65Xi; R38Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo namieste určenom obcou.Ďalšie prvky označovania:Obsahuje: xylén.Iná nebezpečnosťneuvádza sa
TERMOSTAL 600 - Žiaruvzdorná farba do 600°C čierna 0,2 L
10,23 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložková silikónová farba odolná voči teplotách do 600°C. Obsahuje hliníkovú pastu, ktorá dodáva strieborný vzhľad. Vhodná je pre použitie na výfukové potrubia, komíny a pod. Vyschnutý náter má dobré mechanické vlastnosti. Vhodnými podkladmi sú železo a liatina.Výdatnosť: - 11-13 m2/LRiedenie:- pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený a bez zvyškov nečistôt.V prípade vyskytujúcej sa korózie je potrebné ju odstrániť.pre dokonalú ochranu odporúčame prípravu podkladu pieskovaním na Sa 2 1/2 alebo mechanické čistenie na St 3 podľa STN EN ISO 12944/4.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte buď štetcom alebo striekaním.Ak má náter dlhodobo odolávať teplotám do 600°C je potrebné naniesť dve vrstvy.Pre zvýšenie odolnosti je možné použiť zink-silikátový náter a vtedy je systém odolný teplotám do 400°C.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel smernice1999/45/ES a nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3, H226Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Vážne podráždenie očí: Eye Irrit. 2, H319Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H335Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373Nebezpečnosť pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3, H412Klasifikácia zmesi podľa smernice č. 1999/45/ES:R10Xn; R20/21-65Xi; R38R52/53Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo namieste určenom obcou.Ďalšie prvky označovaniaObsahuje: xylén.EUH208 Obsahuje kobaltium-bis(2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťneuvádza sa

Silikónové farby na kov sú špeciálne navrhnuté a formulované pre použitie na rôznych kovových povrchoch. Tieto farby ponúkajú vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom, chemikáliám a korózii, a zároveň poskytujú esteticky príjemný vzhľad. Silikónové farby na kov majú vynikajúce adhézne vlastnosti, ktoré im umožňujú priľnúť na rôzne druhy kovov, vrátane oceľa, hliníka, medi a ďalších. Tieto farby sú ideálne pre použitie na exteriérove aj interiérové povrchy, ako napríklad nádrže, rúry, strojové časti, kovový nábytok, výrobky z plechu a mnoho ďalších. Vďaka svojej silikónovej základni sú tieto farby vysoko tepelne odolné a odolávajú vysokým teplotám. To znamená, že sa môžu používať na povrchy, ktoré sú vystavené premenlivým teplotám, ako sú napríklad expanzné spoje alebo výfukové systémy. Okrem vynikajúcej odolnosti majú silikónové farby na kov vysokú schopnosť odstrihnúť vodu, olej a iné nečistoty, čo ich robí veľmi odolnými voči mokremu prostrediu a znečisteniu. Sú tiež známe svojou dlhotrvajúcou farbou a odolným lesklým povrchom, ktorý si udržuje svoju kvalitu aj pri náročnom zaťažení. Pre aplikáciu týchto farieb je dôležité správne pripraviť povrch. Odstránenie starých farieb, nečistôt a mastnoty je kľúčové pre dosiahnutie optimálnej adhézie. Následne sa farba nanáša pomocou štetca, valčeka alebo spreja, pričom je potrebné dbať na dostatočnú vrstvu pre dosiahnutie želaného výsledku. Silikónové farby na kov sú ideálnym riešením pre ochranu a estetické vylepšenie kovových povrchov. Ich praktické vlastnosti a vysoká odolnosť ich robia obľúbenou voľbou nielen pre priemyselné sektory, ale aj pre rôzne domáce a remeselné projekty. S ich pomocou môžete zaistiť dlhotrvajúcu ochranu a krásu pre svoje kovové povrchy.

Image
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile