Špeciálne riedidlá

Image
COLOR COMPANY - riedidlo Profilak 5 l
62,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Riedidlo je určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho je možné ho použiť aj na čistenie pracovných pomôcok pri aplikácií Profilaku. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 2, H225Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyVeľmi horľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: acetón, etyl-acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Doplňujúce informácieEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériamistanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
ZINGA Zingasolv - riedidlo do farby ZINGA 5 l
63,36 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Riedidlo do farby Zinga
COLOR COMPANY - Terpentínový olej 430 g
8,05 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Terpentínový olej je možné využiť pre rôzne technické použitie a zároveň ako riedidlo do farieb.Ako riedidlo do farieb odporúčame terpentín použiť vtedy, ak je tak určené pri náterovej hmote alebo inom výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Skin Sens. 1, H317Eye Irrit. 2, H319Aquatic Acute 1, H400Aquatic Chronic 1, H410Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môževyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, sdlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: p-mentha-1,4(8)-diene, p-menta-1,3-dién, p-mentha-1,4-dien, dipentén, 4-menta-1(7),2-dién, Pin-2(10)én, 1,7,7-Trimetyltricyclo[2.2.1.02.6]heptánVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P391 Zozbierajte uniknutý produkt.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
Adler Legno-Reiniger - riedidlo a čistiaci prostriedok na olejované povrchy dreva 250 ml farblos - bezfarebný
7,63 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Čistiaci prostriedok a riedidlo pre domácich majstrov a remeselné použitie. Produkt slúži aj ako riedidlo pre produkty radu Legno. Zároveň je možné ho využiť aj ako čistidlo na tukové nečistoty. Výdatnosť: - cca 50 m2/L pri stieraní Aplikácia (pre čistenie)Mäkkú handričku navlhčite s Legno Reiniger a nečistoty zotrite. Následne povrch utrite nasucho. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLPPrvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nebezpečenstvo- PiktogramyGHS08Výstražné upozorneniaH304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.- Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ...Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.- Označenie pre nebezpečné zložky Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes,

Vitajte na našom webe v kategórii Špeciálne riedidlá. Tu nájdete všetko, čo potrebujete pre vaše špeciálne riedidlá a ich aplikáciu. V tejto podkategórii predstavujeme výber rôznych špeciálnych riedidiel, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre určité účely a potreby. Naša ponuka zahŕňa široký sortiment riedidiel, ktoré boli vyvinuté s ohľadom na konkrétne aplikácie. Naši odborníci s dlhoročnou skúsenosťou si dali záležať na vývoji a výbere tých najkvalitnejších produktov, ktoré dokážu uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky. V tejto podkategórii nájdete rôzne druhy špeciálnych riedidiel, vrátane riedidiel na farby, laky, oleje, a iné chemické zlúčeniny. Všetky naše produkty sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, aby boli spoľahlivé a odolné voči korózii a iným nepriaznivým vplyvom. Okrem kvality a spoľahlivosti sa naše špeciálne riedidlá vyznačujú aj jednoduchou aplikáciou a použitím. Každý produkt je dôkladne popísaný a vysvetlený, takže aj menej skúsení užívatelia budú mať s našimi riedidlami jednoduchú prácu. V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere konkrétneho špeciálneho riedidla, naša zákaznícka podpora je tu pre vás. Naši odborníci vám radi pomôžu vybrať ten správny produkt, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Naším cieľom je poskytnúť vám najlepšie špeciálne riedidlá na trhu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť profesionálne výsledky vo vašej práci. Preto si veľmi dávame záležať na kvalite, spoľahlivosti a jednoduchosti použitia našich produktov. Pre viac informácií a prehľad našej ponuky špeciálnych riedidiel vás srdečne vítame na našom webe. Tešíme sa na vašu návštevu!

Image
Produkty

Populárne produkty

Tanker na vodu 900 mm, antracit
35,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Sprchova hadica 150 cm
5,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Dvierka Quantum D2M/D2E/D2A 90 beige
44,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Lux 203 Biely + 1 x Zrkadlo /1 x Biely Lesk
386,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Kvetináč Sandy P antracit DSY150P-S433
1,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Záhradný postrekovač na batériu PM-OA-16
58,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Západka wbr c 260x115x100x4.0
26,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Bench Obliečka na vankúš sivo-biela, 50 x 50 cm
15,49 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nálepky na stenu - Kvetinový ornament
35,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TI - JUNIOR - HR 4140Q rozety PZ, kľučka/kľučka
64,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - BUK JELŠA 10 cm, 140 cm
40,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tescoma Wok MASSIVE, pr. 3
57,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
ArtElta Konferenčný stolík ENTSIAN
133,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TARANKO Raweno R-K2 rustikálna komoda toffi
756,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Extol premium Kliešte nitovacie 250mm CrMcV
10,76 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Wolfcraft FZH30 Svorka pérová ergonomická
3,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99