Stavebné lepidlá

Image
DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí 1 kg biela
5,47 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
BD-20 je lepidlo so širokou možnosťou použitia, pričom pri použitiu do zmesi zlepšuje jej spracovateľnosť, zvyšuje pružnosť, priľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu.Používa sa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí do 5% hmotnosti cementu resp. vápna.Vhodné je aj ako univerzálne lepidlo na papier, lepenku alebo c textilnom priemysle na využitie na tuženie textílií.Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.Lepidlo sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.Vzhľad lepidla: biela farbaObsah sušiny: minimálne 53,5%Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý
DUVILAX BD-20 - Lepidlo do stavebných zmesí biela 3 kg
15,86 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
BD-20 je lepidlo so širokou možnosťou použitia, pričom pri použitiu do zmesi zlepšuje jej spracovateľnosť, zvyšuje pružnosť, priľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu.Používa sa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovín, cementových poterov a iných stavebných zmesí do 5% hmotnosti cementu resp. vápna.Vhodné je aj ako univerzálne lepidlo na papier, lepenku alebo c textilnom priemysle na využitie na tuženie textílií.Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.Lepidlo sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.Vzhľad lepidla: biela farbaObsah sušiny: minimálne 53,5%Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý
CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo 850 ml
15,32 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Univerzálne polyuretánové lepidlo na rýchle a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónu, OSB dosiek a pod. Dóza je vybavená plastovým adaptérom na aplikáciu pomocou pištole.Lepidlo má vysokú výdatnosť a veľmi dobrú priľnavosť k minerálnym podkladom.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Výdatnosť:- murovaná stena: až 10 m2- sadrové a ODB dosky: až 8 m2Príprava podkladuPovrch musí byť čistý a zbavený prachu.Podklad môže byť vlhký, nie však mokrý alebo pokrytý snehom.Nevlhčením podkladu zlepšíte priľnavosť peny.Pórobetónové tvárnice musia byť suché.Pri lepení dosiek na už existujúce omietky a nátery odporúčame vykonať test prídržnosti na malej vzorke.Parotesné nátery a povrchy s nízkou priľnavosťou úplne odstráňte.AplikáciaPonechajte dózu aspoň 12 hodín pred použitím pri izbovej teplote.Pred použitím dózu dôkladne pretrepte aspoň po dobu 15 sekúnd.Odstráňte plastový uzáver a pevne dózu naskrutkujte na aplikačnú pištoľ.Pri práci s pištoľou vždy držte nádobu hore dnom.Murovanie stien:Naneste 1-2 súbežné pásy lepidla 3-5 cm od hrany stavebného dielca.Pri hrúbke steny menej ako 11,5 cm nanášajte iba jeden pás.Stavebné dielce priložte a pritlačte do čerstvého lepidla max. počas 3 minút od jeho nanesenia.Následne dielce starostlivo vyrovnajte pomocou vodováhy.Korekčný čas po umiestnení stavebného dielca do lepidla je maximálne 1 minúta.V prípade nesprávnej aplikácie je nutné vrstvu lepidla očistiť a naniesť novú.Množstvo lepidla a počet nanesených pásov voľte tak, aby bolo po priložení a pritlačení nasledujúceho stavebného dielca pokryté tenkou vrstvou lepidla aspoň 70% jeho povrchu.Lepenie sadrových a OSB dosiek:Naneste súbežné pásy lepidla pozdĺž hrán dosky.Dodržte vzdialenosť naneseného lepidla od okraja minimálne 5 cm.Dosku umiestnite a pritlačte najneskôr do 3 minút od nanesenia lepidla.Následne ju zafixujte na cca 5 minút.Ďalšie práce je možné vykonávať po cca 2 hodinách od fixácie dosky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavý aerosól kategória 1H222 Mimoriadne horľavý aerosól.H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Senzibilizátor dýchacieho systému kategória 1H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Karcinogenita kategória 2H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii kategória 2H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP)Výstražný piktogramObsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanátVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH222 Mimoriadne horľavý aerosól.H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260 Nevdychujte pary.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.Uchovávanie:P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťU osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.
DEN BRAVEN - Sadrové lepidlo na SDK dosky biela 20 kg
14,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sadrové lepidlo k upevneniu sadrokartónových dosiek napodklady ako keramická tehla, pórobetónové tvárnice a betón. Lepenie úplnenahradzuje drahé oceľové rošty alebo pracnú montáž drevených vyrovnávacíchroštov prevádzaných na nerovných podkladoch. Za doskami je možné zachovaťrozvody el. káblov a odvetranie stien. Vlastnosti -      K ručnému spracovaniu-         Netvorí hrudky-         Jednoducho spracovateľné-         Vysoká výdatnosť-         Vysoká efektivita, rýchla montáž dosiek-         Rýchly nárast počiatočnej pevnosti po nalepení-         Zmesový pomer s vodou 0,5 litra na 1kg zmesi-         Čas spracovania cca 30 minútPoužitie-         Lepiaca hmota pre vnútorné použitie na nasiakavépodklady-         Lepenie sadrokartónových dosiek na hrubé murivo,pórobetón a betón-         Nahrádza drahé oceľové rošty
DEN BRAVEN - PU Lepidlo na sadrokartóny žltá 750 ml
12,72 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkové polyuretánové lepidlo určené na efektívne lepenie sadrokartónových dosiek.Vhodné je aj na lepenie dosiek na báze dreva a cement, cementovláknitých dosiek s výbornou priľnavosťou na betón, omietku, murivo, drevo, polystyrén a iné. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Spotreba:- cca až 10 m2/ 750 mlPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Aplikácia Naskrutkujte na aplikačnú pištoľ s NBS závitom. Dózu dôkladne pretrepte. Nastavte aretačnou skrutkou požadované dávkovanie.Pri lepení sádrokartónových dosiek naneste penu po obvode dosky s odstupom 4 cm od hrany dosky. Obrazec doplňte pomyselným písmenom M v strede dosky. Odporúčaný priemer húsenice na lepenie sádrokartónových dosiek je približne 3 cm. Dosku priložte k stene. Po zhruba 2 minútach od aplikácie peny zrovnajte pomocou dlhej laty. Nerovnosti povrchu dosiek je možné korigovať do cca 20 minút od ich nalepenia v závislosti od okolitej teploty. Aplikačná teplota je +5°C až +35°C. už po cca 2 hodinách od nalepenia je možné pristúpiť k ďalším technologickým krokom. Čistenie Materiál ihneď očistite technickým benzínom. Nevytvrdnutú peny je možné očistiť čističom PU peny. 
PATTEX SUPER FIX - Montážne disperzné lepidlo 0,05 kg
3,59 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jednozložkové montážne lepidlo vhodné pre použitie v interiéri s ľahkým použitím. Vypĺňa drobné trhliny v nerovných povrchoch a je korigovateľné po dobu 5-10 minút.Po zaschnutí je možné lepidlo pretierať farbou. Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý:- drevených dosiek a zárubní,- keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,- dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry,- spoje PVC káblov a ventilácie,- nie je vhodný na lepenie PE, PP a teflónu.Príprava podkladuPovrchy musia byť čisté, suché, tvrdé, zbavené prachu a mastnoty.Dôkladne povrch očistite, odstráňte staré tapety a nátery.AplikáciaLepidlo nanášajte na jeden z povrchov: a) bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchub) vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou. V prípade použitia v exteriéri naneste lepidlo vo vertikálnych pásoch. Po aplikácii pištoľ uvoľnite, aby ste predišli vytekaniu lepidla.Spájanie panelov, plastových dekoračných detailov, akustických panelov atď.:Panel umiestnite 1-2 cm od spojnice, posuňte ho do správnej pozície a riadne zatlačte. Ak je to nevyhnutné, posilnite ťažké materiály dekoratívnymi klincami. Ak je spodná vrstva hladká a tvrdá, môžete panely spojiť priamo. Pri nerovných povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypodložili malými drevenými doštičkami, tvrdým polystyrénom alebo pásmi polyuretánovej peny.  Osadzovanie zárubní:Osaďte zárubňu, vyrovnajte ju a upevnite jej vrchnú stranu.Montážne lepidlo FIX Super naneste v troch bodoch na každú stranu vo výške kovania. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácie Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
MAMUT GLUE CLEAR UV - Lepidlo so 100% UV odolnosťou transparentná 0,29 L
12,25 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Moderné lepidlo, ktoré vyniká 100% UV odolnosťou a mrazuvzdornosťou pre použitie v interiéri aj exteriéri.Jeho hlavnými výhodami sú pružnosť, pevnosť a chameleón efekt.Je bez obsahu silikónu a neobsahuje rozpúšťadlá.Lepidlo je vysoko flexibilné, odolné vlhku a vode.Po vytvrdnutí je pretierateľné vhodnými disperznými farbami (mimo alkydových živíc).Vhodné je na betón, murivo, kovy, plasty alebo sklo v oblasti stavebníctva.Použitie:- transparentné lepenia pri opravách, údržbe, výstavbe a montážach- lepenie sklených prvkov- lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívesov, autobusov a pod.- lepenie sprchovacích zásten, nábytkového kovania, dekoračných prvkov, líšt, parapetov a pod.Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnôt alebo oleja-.AplikáciaAplikujte zrezanú špičku a nanášajte jednostranne v bodoch alebo pruhoch pomocou vytláčacej pištole.Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte.Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia.Čistenie Materiál ihneď očistite od lepidla technickým benzínom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Obsahuje: Trimetoxyvinylsilán , 3-(trimethoxysilyl)propylamin, Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cínVýstražné upozornenia-Bezpečnostné upozornenia-Doplňujúce informácieEUH208 Obsahuje Trimetoxyvinylsilán, Dioktylbis(pentán-2,4-dionato-O,O')cín. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
BOSTIK FIXPRO TURBO+ - Rýchlo tuhnúce montážne lepidlo 0,75 L
12,21 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Rýchlo tuhnúce, polyuretánové, penové montážne lepidlo s krátkou dobou tuhnutia a rýchlym vytvrdnutím.Počiatočná priľnavosť lepidla je už po 60 sekundách - 60 sekúnd je na nanesenie peny a ďalších 60 sekúnd na montáž a polohovanie.Po 2 minútach získava silný počiatočný úchop a po 60 minútach je lepidlo úplne vytvrdené.Vhodné je na montáž, lepenie a výplň.Má dvojfunkčný ventil - lepidlo je možné aplikovať aplikátorom (hadičkou) alebo pištoľou.Je nízkotlakové (nedeformuje konštrukciu), má kontrolovaný rast, vysokú tepelnú izoláciu a dobu rezanie od 15 minút (v závislosti od podmienok a prierezu spoja).Tak isto má vysokú pevnosť v šmyku a ťahu, a je možné ho použiť celoročné (od -10°C do +35°).Určené je najmä na montážne lepenie dosiek, obkladov, panelov, dekoratívnych prvkov, líšt, kaziet, štukov, parapetov, rámov, okien, dverí, schodov, izoláciu a vyplňovanie medzier okolo dverných a okenných rámov alebo na vyplňovanie dilatačných škár, dutín alebo prestupov.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Druhy vhodných povrchov pre aplikáciu:- betón, stavebná keramika, silikáty- sadra, omietky, sadrokartón- biely alebo grafitový EPS, XPS- drevo a materiály na báze dreva- oceľ, hliník a iné kovy- vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, polyuretán a pod.)Výdatnosť:- 50 bm pri lepení- 12 m2 pri kladení obkladov a dlažieb- 30-40 L pri vyplňovaní dutín a dilatačných škárPríprava podkladuPodklad musí byť rovný, dobre očistený, zbavený prachu, mastnoty, uvoľnených častíc alebo proti adhéznych prostriedkov.Nesmie byť zamrznutý ani namrznutý.ČistenieZvyšky čerstvého, lepkavého lepidla najlepšie odstránite pomocou špeciálnych utierok.Je možné použiť aj acetón.Pozor, acetón môže reagovať s podkladom a poškodiť ho.Vytvrdené lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky alebo pomocou špeciálneho rozpúšťadla na PU peny, ktoré vytvrdnutú penu rozpustí.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiNariadenie (ES) č. 1272/2008Táto zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaObsahuje: Difenylmetándiizokyanát, izoméry a homológyVýstražné piktogramy:Signálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH315 - Dráždi kožu.H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Výstražné upozornenia špecifické pre EÚEUH204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260 - Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly.P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 - Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre.P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P342 + P311 - Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 - Uchovávajte uzamknuté.P410 + P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.Osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania určitých zmesíU osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná prípravaIná nebezpečnosťPočas prepravy autom by mali plechovky stáť vzpriamene v nákladovom priestore.Pri nedostatočnom vetraní alebo počas používania sa môže vytvárať výbušná alebo veľmi horľavá zmes.Uvedené nebezpečenstvo platí pre non-reagoval obsahu plechovky alebo čerstvého peny.Keď penenie sú pohonné látky sú vysoko horľavé.PBT & vPvBTáto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za perzistentnú, bioakumulatívnu alebo toxickú.Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za veľmi perzistentnú alebo veľmi bioakumulatívnu.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na stavebné lepidlá! Tu vám predstavíme skvelú ponuku lepidiel, ktoré vám pomôžu pri realizácii vašich stavebných projektov. Naša podkategória "Stavebné lepidlá" je plná vynikajúcich produktov, ktoré vám poskytnú silné a spoľahlivé spoje pre rôzne stavebné materiály. Sme hrdí na to, že ponúkame len najvyššiu kvalitu lepidiel, ktoré spĺňajú najprísnejšie štandardy. V našej širokej ponuke nájdete lepidlá pre rôzne účely a materiály, vrátane keramických obkladov, dlažieb, dreva, kovov, plastov a ďalších. Naša lepidlá sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu adhéziu a odolnosť voči vplyvom ako je vlhkosť, teplo a mechanické namáhanie. Naši skúsení odborníci vám radi pomôžu vybrať správne lepidlo pre vašu konkrétnu potrebu. Naša webová stránka vám poskytne podrobné informácie o každom lepidle vrátane popisu vlastností, návodu na použitie a odporúčaní pre konkrétne aplikácie. Okrem toho, ponúkame aj komplexné riešenia pre profesionálnych stavebných firiem, ktoré hľadajú spoľahlivé zdroje lepidiel pre svoje veľké projekty. Naša spoločnosť stojí na dlhoročnej skúsenosti v oblasti stavebných materiálov a naša podkategória "Stavebné lepidlá" je obľúbenou voľbou pre mnoho profesionálov. Ak hľadáte kvalitné stavebné lepidlá s vysokou spoľahlivosťou, ste na správnom mieste. Prezrite si našu podkategóriu "Stavebné lepidlá" na našej webovej stránke a nájdite správne lepidlo pre váš projekt. Nech už budete rekonštruovať svoju kúpeľňu, postavíte si nový dom alebo vykonávate menšie úpravy v dome, naše lepidlá vám poskytnú maximálnu pevnosť a spoľahlivosť, ktorú potrebujete. Nečakajte a navštívte našu webovú stránku ešte dnes!

Image
Produkty

Populárne produkty

CD Regál Almera Š: 42 Cm Čierny
159,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Set klávesnice a myši YENKEE YKM 2008CS Combo Tribe
38,36 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Kreslo Amorino modrý/zlatý
399,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Polička na kvety liatinová, RD0120
39,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Pištoľ na keramických dlaždíc Topex
11,99 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ASIR Sada nástenných obrazov KONTINENTY 92 cm MDF
23,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
MEXEN - Flat M13 odtokový žľab 2v1 chróm 180 cm 1010180
92,90 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
WERA Skrutkovač Kraftform s nástrčným 6-hranom 5,0 mm
18,50 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
SOFT 5 dvojdverová komoda, borovica
86,24 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ADLER Legno Holzbodenseife - údržbové mydlo 1 l
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Behúň na mieru Udinese antracit - šíre 40 cm Condor Carpets
8,20 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Neapol 4726 štvorec - 400x400 cm
251,45 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Detská posteľ Tomi+M zelená 80x180
309,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Boma Trading Obrus Fleringe čierna, 85 x 85 cm
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nerezový rozdeľovač hranatý s automatickým odvzdušnením - 10 cestný
112,95 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Cestovatelský set 6 ks organizérů GAVIN modrý
10,16 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
ArtRoja Záhradné lehátko BORNEO | sivá
73,00 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
ALFA regál so zásuvkami, dub tabaco-matera
155,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile