Syntetické riedidlá pre farby

Image
S 6006 - Riedidlo na riedenie syntetických farieb 350 g
2,61 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Riedidlo určené pre riedenie syntetických a olejových náterových látok, ktoré sú nanášané štetcom alebo valčekom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 3 H226Asp. Tox. 1 H304Skin Irrit. 2 H315STOT SE 3 H336STOT RE 1 H372Aquatic Chronic 2 H411Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P284 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekáraP331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: benzín (ropný), hydrogénačne odsírený, ťažký.Iná nebezpečnosťNie je známa.

Syntetické riedidlá pre farby sú chemické zlúčeniny, ktoré sa používajú na zriedenie a rozpúšťanie syntetických farieb. Tieto riedidlá majú širokú škálu aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach, ako je výroba farieb, lakov, atramentov a rôznych povrchových úprav. Web pre podkategóriu Syntetické riedidlá pre farby sa zameriava na poskytovanie informácií o syntetických riedidlách, ich vlastnostiach, aplikáciách a bezpečnostných opatreniach pri manipulácii s nimi. Prehľadným a user-friendly dizajnom sa stáva cenným zdrojom pre výrobcov farieb, remeselníkov, umeleckých profesionálov a všetkých, ktorí sú zainteresovaní na používanie syntetických farieb. Na webovej stránke sú poskytované podrobné informácie o jednotlivých syntetických riedidlách, ich chemickom zložení, fyzikálnych a mechanických vlastnostiach a odborných postupoch ich použitia. Sú tu aj informácie o výhodách použitia syntetických riedidiel, napríklad ich schopnosti zlepšiť priľnavosť farieb k povrchu, rýchle schnutie farieb a zlepšenie celkovej kvality konečného výrobku. Okrem toho web poskytuje aj tipy a postupy na správne skladovanie a manipuláciu s riedidlami, bezpečnostné pokyny a informácie o vplyve týchto chemikálií na životné prostredie a zdravie. Sú tu uvedené aj právne predpisy a regulácie týkajúce sa používania syntetických riedidiel. Webová stránka tiež obsahuje galériu s ukážkami výrobkov a prác, ktoré boli vytvorené pomocou syntetických farieb a riedidiel. Tento vizuálny obsah má za cieľ inšpirovať a ukázať, aké široké možnosti a efekty je možné dosiahnuť pomocou týchto materiálov. Pre zákazníkov, ktorí majú záujem o zakúpenie syntetických riedidiel, na webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, cez ktorý môžu požiadať o cenovú ponuku alebo konzultáciu s odborníkom. Tým sa zabezpečuje prepojenie medzi výrobcami a zákazníkmi a vytvára sa priestor pre vzájomnú výmenu informácií a spoluprácu. Celkovým zámerom tejto webovej stránky je poskytnúť užitočné a spoľahlivé informácie o syntetických riedidlách pre farby, aby používatelia mali dôveru a dostatočné vedomosti pri ich používaní a výbere. Webová stránka je preto usporiadaná tak, aby poskytovala jasný a prehľadný prehľad o syntetických riedidlách a ich aplikáciách a zároveň vytvárala vzájomné spojenie medzi odborníkmi a zákazníkmi.

Image
Produkty

Populárne produkty

Umelá Kožušina Caroline 3, 160/220cm
79,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detské peniaze na hranie PEXI Eura
2,94 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Multifunkčný úložný box Santorini Plus hnedá, 560 l
213,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Bellatex Kuchynská utierka More modrá, 40 x 60 cm, sada 2 ks
5,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Dvere vchodové Temida S68 90L Antracit
539,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
ArtFir Tieniaci záves DAVOS K | zelená 140 x 250 cm
26,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 20%
Tapeta pastelový magický strom života
30,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Kancelárska zostava JOHAN NEW Tempo Kondela Biela
635,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kovový stojan na kvetiny Antonio, 3 police, 58 x 90 x 27 cm
53,49 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
CEDRIK 12 polohovacia posteľ 90x200, Monolith 77
1 241,40 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Stolné hodiny 1123 AMS 20cm
119,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Vysoká Komoda Skandi
289,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mint Rugs Desire 103327 Rose Cream 160x230 cm
249,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
URBANISTA Bezdrôtové slúchadlá Atlanta, červená
59,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99