Tmely na kov

Image
DENBIT AQUA STOP - Strešný bitúmenový tmel cierna 3 kg
25,18 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Plastická bitúmenová hmota vo forme pasty s použitím na mokré podklady za dažďa aj pod hladinou vody. Je výnimočne elastoplastický a zvládne nivelovať značné pohyby v podklade. Odoláva vonkajším vplyvom, slabým kyselinám, zásadám, vytláča vodu. Vhodný na opravu poškodených miest a vyplňovanie úbytkov strešných krytín, nátery podzemných častí stavieb i lokálne utesnenia hydroizolácie. Spotreba:- cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze napr. šindle. Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, bez nečistôt, ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou. Očistite miesto určené k oprave od piesku, lístia a iného znečistenia. savý podklad pre zvýšenie priľnavosti ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne pristúpte ku doplneniu chýbajúcej hydroizolácie. Aplikácia Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta pred nanesením hmoty v hrúbke 2-5 mm pomocou stierky. Je vhodné nanášať dve tenšie vrstvy o hrúbke 2-3 mm, ako jednu hrubú a používajte kovové hladidlo, aby bola dodržaná rovnomerná hrúbka. Vďaka tomu sú eliminované prípadné nepresnosti či pracovné nedostatky. Pri použití výrobku pri vyšších teplotách nanášajte tenšie vrstvy. Umožňuje to rovnomerné odparovanie riedidla po celej hrúbke vrstvy. Pri vlhkom podklade hmotu silno vtierajte, aby došlo k aktivovaniu chemických zlúčenín zvyšujúcich priľnavosť k vlhkému podkladu. Čistenie Náradie po použití ihneď umyte technickým benzínom. 
HB BODY FILLER 260 - Dvojzložkový polyesterový striekací tmel béžová 1 L
17,24 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Dvojzložkový plniaci tmel určený k tmeleniu miest, ktoré sú ťažko dostupné a k tmeleniu veľkých plôch do roviny. Je ľahko brúsiteľný a po obrúsení dáva hladký a neporézny povrch.Je určený k aplikácií pomocou striekacej pištole. Príprava podkladu Povrch musí byť pred tmelením očistený, obrúsený s odstránenou koróziou. Väčšie nerovnosti zatmeľte pomocou Body Soft alebo Body ALU. Obrúsenie vykonajte brúsnym papierom zrnitosti P80. Povrch je potrebné odmastiť prípravkom Antisil 770. AplikáciaPripravte si potrebné množstvo tmelu a tužidla v stanovenom pomere 5% a dobre premiešajte. Následne pridajte riedidlo BODY POLY do 5-10% podľa veľkosti trysky. hrúbka jednej vrstvy naneseného tmelu môže presiahnuť aj 3 mm  - najskôr prestriekajte miesta s hrubo tmelenými miestami. Nerovnosti sa nesnažte vyplniť pri striekaní - zarovnajú sa ľahko pri brúsení. Následne sa doporučuje brúsenie vibračnou brúskou za sucha papierom P120. Po brúsení pod vodou je nutné následne sušenie 15 minút pri teplote 60°C - je možné aj sušenie na slnku počas 24 hodín. Pred aplikáciou vrchných náterov je nutné najskôr na vrstvu tmelu aplikovať základný plnič napr. 3:1, 4:1 alebo 5:1.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLPVýstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia. Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 940 - Tesniaca hmota na predné okno čierna 300 ml
8,39 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Špeciálne lepidlo určené k izolácií predných skiel, reflektorov, pevných sklenených dielov a spojov karosérie. Lepidlo si udržuje svoju elasticitu a je odolné voči náhlym teplotným zmenám. Nie je určené k lepeniu skiel automobilov.Môže sa použiť aj pre utesnenie špár medzi materiálmi kov-betón a betón-betón.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuVhodnými pomôckami vyčistite priestor medzi gumovým tesniacim profilom skla a karosérie.Vlhkosť vysušte.V prípade korózie ju odstráňte oškrabaním alebo obrúsením a miesto ošetrite základným náterom. AplikáciaNožom odrežte špičku tuby tesne za závitom.Tubu vložte do vytláčacej pištole a vytlačte potrebné množstvo tesniacej hmoty.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY P360 - Základný plnič čierna 400 ml
8,63 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Akrylátový, izolačný antikorózny základ s výbornou priľnavosťou na originálne diely pre čiastočné alebo úplné opravy karosérie. Môže sa použiť dvoma spôsobmi - brúsenie za sucha alebo aplikácia wet on wet. Výdatnosť: - 4,5 - 12 m2/LRiedenie:- neriedi sa (riedidlo 740 pri aplikácií mokré na mokré)Tuženie:- tužidlo 720/tužidlo 722Príprava podkladuPred aplikáciou očistite povrchy od nečistôt a mastnoty.Odmastenie vykonajte pomocou Antisil 770 alebo 771.AplikáciaPripravte si hmotu v pomere 2:1 s tužidlom 720 alebo 722.Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je 30-45 minút. V prípade aplikácie mokré do mokrého sa náter aj riedi maximálne 20% riedidlom 740 alebo 741. Aplikujte pomocou striekacej pištole: 1-2 vrstvy pri aplikácií bez brúsenia a 2 vrstvy v prípade aplikácie mokré do mokrého.Doba schnutia je cca 30-60 minút pri teplote 60°C a pri aplikácií mokré do mokrého 20-30 minút.Časový úsek medzi jednotlivými vrstvami je 5-10 minút aj napriek tomu, že materiál vyzerá riedky.Uvedená doba je vhodná k tomu, aby sa predišlo stekaniu a bublinám.Aby ste docielili lepšieho brúsenia používajte BODY kontrolný sprej, ktorý sa musí použiť po zaschnutí alebo pred brúsením základu.Akákoľvek vada na povrchu, kde sa bude aplikovať plnič, môže byť opravená niektorým z tmelov BODY.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
SOUDAL - Klampiarsky tmel soudal - šedá 0,28 L
10,48 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Mimoriadne kvalitný jednozložkový lepiaci a spojovací tmel s vysokou pružnosťou. Po vytvrdnutí je trvalo elastický, má veľmi dobrú priľnavosť k väčšine povrchov a vynikajúcu odolnosť voči väčšine chemikálií.Má skvelú priľnavosť k pozinkovanému plechu, medi, titán - zinku a plastom.Vhodný je na spojovacie lepenie, opravy, tesnenie a tmelenie odkvapov, dažďových zvodov aj klampiarskych prvkov, tesnenie kameniny, lepenie strešných tašiek, tesnenie špár betónových podláh, lepenie dilatačných a vibračných spojov v stavebníctve a strojárenstve a mnoho ďalšieho.Veľkosť špáry:- minimálna šírka: 2 mm (lepenie), 5 mm (špárovanie)- maximálna šírka: 10 mm (lepenie), 30 mm- maximálna hĺbka: 45 mm (tmelenie)Podklady:- vhodné povrchy: všetky obvyklé stavebné materiály, väčšina kovov a plastov Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý, bez mastnôt a prachu.Aplikácia Odrežte špičku a tmel vložte do aplikačnej pištole. Naneste na požadované miesto alebo do špár a následne povrch vyhlaďte. Vyhladenie povrchu je možné mydlovou vodou alebo pomocou Soudal vyhladzovač.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:Resp. Senz. 1, H334Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: 4,4´-metylédifenyldiizokyanát, EC 202-966-0.Výstražné upozorneniaH334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P342 + P311 Pri sťaženom dýchaní: volajte lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.Doplňujúce informácieEUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.„U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).“Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomé.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Vitajte na našom webe so širokou ponukou tmelov na kov. Táto podkategória je určená pre všetkých, ktorí sa potrebujú zaoberať opravami kovových materiálov a hľadajú kvalitné a spoľahlivé tmely. Naša ponuka tmelov na kov je veľmi rozmanitá a každý si tu nájde ten správny produkt pre svoje individuálne potreby a nároky. Ponúkame rôzne typy tmelov rôznych značiek a v rôznych cenových kategóriách, aby sme zabezpečili, že každému zákazníkovi poskytneme presne to, čo hľadá. Naše tmely sú vyrobené z kvalitných materiálov, čo zaručuje ich pevnosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom. Sú vhodné pre rôzne použitia, či už ide o opravy predmetov, spoje alebo lepenie kovov na rôzne povrchy. S našimi tmelmi dosiahnete dokonalé výsledky bez ohľadu na to, či ste profesionálny remeselník alebo domáci majster. Pre ľahšiu orientáciu sme pre vás vytvorili podkategórie, aby ste mohli vyhľadávať tmely na kov podľa typu materiálu, s ktorým pracujete. Tu nájdete tmely špeciálne pre hliník, oceľ, železo, zliatinu a mnoho ďalších kovových materiálov. Taktiež si môžete vybrať tmel podľa aplikácie, či už ide o tmel na studené zvarovanie, tmel na lepenie alebo tmel na brúsenie. Veríme, že budete spokojní s našou ponukou a nájdete tu to, čo hľadáte. Ochotne vám poradíme pri výbere správneho tmelu a odpovieme na všetky vaše otázky. U nás si môžete byť istí kvalitou a spoľahlivosťou našich produktov. Vyberte si ten najlepší tmel na kov u nás a zaručene dosiahnete vysoko kvalitné výsledky vo vašich projektoch.

Image
Produkty

Populárne produkty

Tanker na vodu 900 mm, antracit
35,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Sprchova hadica 150 cm
5,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Dvierka Quantum D2M/D2E/D2A 90 beige
44,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Lux 203 Biely + 1 x Zrkadlo /1 x Biely Lesk
386,10 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Kvetináč Sandy P antracit DSY150P-S433
1,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Záhradný postrekovač na batériu PM-OA-16
58,40 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Západka wbr c 260x115x100x4.0
26,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Bench Obliečka na vankúš sivo-biela, 50 x 50 cm
15,49 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Nálepky na stenu - Kvetinový ornament
35,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TI - JUNIOR - HR 4140Q rozety PZ, kľučka/kľučka
64,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - BUK JELŠA 10 cm, 140 cm
40,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tescoma Wok MASSIVE, pr. 3
57,99 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
ArtElta Konferenčný stolík ENTSIAN
133,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
TARANKO Raweno R-K2 rustikálna komoda toffi
756,00 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Extol premium Kliešte nitovacie 250mm CrMcV
10,76 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Wolfcraft FZH30 Svorka pérová ergonomická
3,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99