KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba RAL 8011 - oriešková hnedá 0,75 L


12,50 €
  • Na sklade

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri - konštrukcie, technologické zariadenia, brány, ploty, stĺpy a pod.Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, dlhou životnosťou a vysokou elasticitou náteru.Použiteľná je aj na obnovu starších a čiastočne

EAN: 8584075012684

Výrobca: SLOVLAK

Popis produktu

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri - konštrukcie, technologické zariadenia, brány, ploty, stĺpy a pod.Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, dlhou životnosťou a vysokou elasticitou náteru.Použiteľná je aj na obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov a zoxidovanú pozinkovanú oceľ
Výdatnosť:
- 9-12 m2/L
Riedenie:
- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)
- S 6001 (aplikácia striekaním)
Príprava podkladu
Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, nesúdržných vrstiev a iných nečistôt.Povrch odporúčame očistiť na stupeň 2-3 alebo na stupeň Sa 2 1/2.
Nové čisté povrchy bez predchádzajúceho náteru:Povrch odmastite napr. technickým benzínom alebo acetónom.Nie je potrebné aplikovať základný náter.
Staré nesúdržné nátery:Zvyšky starých náterov a olupujúcu sa hrdzu je potrebné mechanicky alebo ručne úplne odstrániť.
Staré súdržné povrchy:Staré, dobre prídržné nátery je potrebné zdrsniť na zlepšenie priľnavosti ďalšieho náteru.Pri aplikácií farby odporúčame vykonať skúšku kompatibility medzi náterom Korozal 3v1 a pôvodným náterom.
Aplikácia
Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.Náter aplikujte na pripravený podklad v 2-3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 12 hodín.Farbu je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním.
Počas aplikácie farbu občas premiešajte.
Medený odtieň z hľadiska estetického vzhľadu odporúčame aplikovať striekaním.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006, S 6001 alebo C 6000.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 3 H226Skin Irrit. 2 H315Skin Sens. 1B H317Aquatic Chronic 3 H412
Prvky označovania
Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Obsahuje: morfolín-4-karbaldehyd, ftalanhydrid
(Kat. A/i): Špeciálne jednozložkové náterové látky OR.Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l.Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 480 g/l.Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,460 kg/kg výrobku.Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,460 kg/kg výrobku.Hustota zmesi: min. 1,1 g/cm3Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 62 %
Iná nebezpečnosť
Neuvedená.

Syntetické farby na kov

V našej online ponuke syntetických farieb na kov nájdete aj podkategóriu Syntetické farby na kov. Táto skupina farieb ponúka široký výber produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté na natieranie a ošetrovanie kovových povrchov. Využitím syntetických farieb na kov dosiahnete nielen esteticky atraktívny vzhľad, ale aj odolnosť voči rôznym poveternostným podmienkam, korózii a iným vonkajším vplyvom. Vďaka ich jedinečnej zloženiu zabraňujú praskaniu, odlupovaniu a vytváraniu hrdze na povrchu kovu. V našej ponuke nájdete rôzne druhy syntetických farieb na kov. Máme vo vyhotovení sprej aj v nádobe, aby sme vyhoveli rôznym preferenciám našich zákazníkov. Farby sú dostupné v rôznych odtieňoch, takže si môžete vybrať presne ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám. Syntetické farby na kov sú vhodné pre rôzne použitia, ako napríklad natieranie oplotenia, brán, zábradlia, nábytku alebo rôznych kovových konštrukcií. Okrem kovu sa môžu použiť aj na iné materiály, ako je drevo alebo plasty, čo vám umožňuje vytvárať jedinečné a originálne projekty. Pri výbere farby na kov je dôležité zohľadniť aj vlastnosti jednotlivých produktov. V našej ponuke nájdete farby, ktoré sú odolné voči ultraviolentovému žiareniu, chemikáliám a opotrebeniu. Taktiež môžete vybrať farby s rôznymi lesklými efektami, ako napríklad matný, pololesklý alebo lesklý povrch. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere syntetickej farby na kov, neváhajte kontaktovať náš zákaznícky servis. Radi vám pomôžeme s výberom, poskytneme poradenstvo a odporučenie, aby ste dosiahli najlepší výsledok pri povrchovom ošetrení kovových materiálov. Využite výhody syntetických farieb na kov a získajte nielen ochranu, ale aj estetickú úpravu vašich kovových povrchov. Naša ponuka syntetických farieb na kov vám poskytne všetko, čo potrebujete pre kvalitné a trvanlivé ošetrenie vašich kovových materiálov.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt

Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 0,6 l 1110 - šedá svetlá Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 0,6 l 1110 - šedá svetlá

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 5700 - zelená vagónová Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 5700 - zelená vagónová

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6401 - žltá Email Praktik S 2013 - Syntetická farba 2,5 l 6401 - žltá

Vrchná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice určená na vrchné nátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.Praktik je syntetická univerzálna vrchná náterová hmota na\\r\\ndrevo a kov na báze modifikovanej alkydovej živice, určená na vrchné\\r\\nnátery kovových a drevených povrchov vo vonkajšom a vnútornom prostredí.\\r\\nNáter sa vyznačuje hodvábnym leskom,

Do obchodu
Praktik - základná antikorózna farba 840 - červenohnedá 9 l Praktik - základná antikorózna farba 840 - červenohnedá 9 l

Praktik základ je základná náterová hmota na báze modifikovanej alkydovej živice s obsahom antikorozných pigmentov, určená k základným náterom kovových materiálov v exteriéri a interiéri. Náter má veľmi dobrú priľnavosť ku kovovým povrchom, vytvára dokonalú antikoróznu ochranu a zvyšuje priľnavosť vrchného náteru.Výdatnosť na jeden náter: 9-12m2/L

Do obchodu
ALKYTON Kladivková farba na hrdzu 2v1 250 ml kladivková - striebrošedá ALKYTON Kladivková farba na hrdzu 2v1 250 ml kladivková - striebrošedá

Farba s kladivkovým efektom s obsahom pigmentov, ktoré chránia proti korózií. Vytvára dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom a má vysokú flexibilitu. Vhodná je pre náter kovových prvkov - kovový nábytok v exteriéri, schránka, plot a pod. Spotreba:  - cca 10,5 m2/L Riedenie:  - S 6005 Príprava povrchu  Odstráňte olej, mastnotu a všetky povrchové nečistoty alkalickým alebo vysokotlakovým čistením

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5012 - svetlomodrá 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 5012 - svetlomodrá 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7002 - olivová šedá 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7002 - olivová šedá 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7031 - modrošedá 8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7031 - modrošedá 8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7038 - achátová šedá 0,8 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 7038 - achátová šedá 0,8 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8015 - gaštanová hnedá 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8015 - gaštanová hnedá 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8017 - čokoládová hnedá 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8017 - čokoládová hnedá 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8023 - oranžovohnedá 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 8023 - oranžovohnedá 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 9001 - krémová 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 9001 - krémová 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 9017 - dopravná čierna 4 L VAGONA S 2553 - Polomatná konštrukčná antikorózna farba RAL 9017 - dopravná čierna 4 L

Antikorózna konštrukčná farba 2v1, ktorá slúži ako základný aj vrchný náter v jednom pre náter oceľových predmetov, konštrukcií, vagónov v interiéri a exteriéri.Je vhodná pre stredne agresívne prostredie.Poskytuje antikoróznu ochranu, poveternostnú odolnosť a primeranú funkčnosť. Výdatnosť: - 12-14 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetom a valčekom)- S 6001 (aplikácia striekaním) - aplikácia štetcom

Do obchodu
COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C2430 - hnedá čokoládová matná 0,6 L COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C2430 - hnedá čokoládová matná 0,6 L

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod. Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.  Výdatnosť:  - 13-15 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) - pri nátere štetcom je farba pripravená na použitie a

Do obchodu
COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C4265 - modrá pastelová 9 L COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C4265 - modrá pastelová 9 L

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod. Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.  Výdatnosť:  - 13-15 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) - pri nátere štetcom je farba pripravená na použitie a

Do obchodu
COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C5300 - zelená stredná 3,5 L COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C5300 - zelená stredná 3,5 L

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod. Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.  Výdatnosť:  - 13-15 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) - pri nátere štetcom je farba pripravená na použitie a

Do obchodu
COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C5400 - zelená tmavá 0,6 L COLORLAK UNIVERZÁL S2013 - Syntetická vrchná farba C5400 - zelená tmavá 0,6 L

Syntetická vrchná farba vhodná pre nátery dreva a kovu vystavených exteriérovým podmienkam - ploty, odkvapy, dvere, okná, konštrukcie, zábradlia a pod. Nie je určená pre náter plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.  Výdatnosť:  - 13-15 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) - pri nátere štetcom je farba pripravená na použitie a

Do obchodu
KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba RAL 1023 - dopravná žltá 0,75 L KOROZAL 3v1 - Univerzálna antikorózna farba RAL 1023 - dopravná žltá 0,75 L

Univerzálna antikorózna farba, ktorá v sebe spája vlastnosti základného náteru, medzivrstvy a vrchného náteru.Je vhodná predovšetkým na kovové podklady v interiéri a exteriéri - konštrukcie, technologické zariadenia, brány, ploty, stĺpy a pod.Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam, dlhou životnosťou a vysokou elasticitou náteru.Použiteľná je aj na obnovu starších a čiastočne

Do obchodu
KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 1999 - čierna 0,75 kg KOROZAL EMAIL - Vrchná lesklá syntetická farba 1999 - čierna 0,75 kg

Univerzálna syntetická farba na kovové, drevené, betónové a iné minerálne podklady.Určená je pre nové, ale aj renovačné nátery čiastočne skorodovaných kovových predmetov Výdatnosť: - 10-12 m2/L Riedenie: - S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom) - S 6001 (aplikácia striekaním) Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Tescoma Zdravá dóza do chladničky PURITY, 10 vajec
16,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Nástenné hodiny JVD HT98.1, 30cm
30,80 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Košíček RATTAN 'Y' STYLE -A4 tm. hnedý, Curver
3,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Rolovaný matrac v karabici Relaxtic AA H2 90x200
259,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Matrac Talalay Embrace X7 Cooling 200/200
3 029,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Product Images
Zľava 14%
Sprchové dvere skladané MEXEN LIMA čierne 90 cm
192,51 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kondela Regál so 4 policami THEA Biela / dub
65,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Product Images
Zľava 10%
Skrinka do kuchyne Kate w40 pl biela puntík
71,10 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Viskózový koberec Mahhad 1,6/2,3 84475 strieborný/antracit
74,90 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kinekus Viazací drôt PROKIN 1,3 pozinkovaný 50m cievka
3,09 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kela Úložný košík Hedda, 28 x 28 x 15 cm
22,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Batoh s imitáciou kože Croco hnedá, 30 x 34 x 10 cm
12,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Skriňa Sandakan 1 200 čierna
759,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
EH 11-dielna sada plastových dóz White
12,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Extol Skrutkovač (+) PZ3x150mm CrV pogum. rukoväť
2,29 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Sixtol Háčik do auta za opierku hlavy CAR HOOK 1, 2 ks
3,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Obal na kvety Gramen, 20 x 20 x 20 cm, betón
13,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99